อบรมการวิเคราะห์โครงร่างองค์กรและผลลัพธ์การดำเนิน คณะวิทยาการสารสนเทศ ตามแนวทาง EdPex เพื่อความเป็นเลิศ

อบรมการวิเคราะห์โครงร่างองค์กรและผลลัพธ์การดำเนิน คณะวิทยาการสารสนเทศ ตามแนวทาง EdPex เพื่อความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2562 งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการการวิเคราะห์โครงร่างองค์กรและผลลัพธ์การดำเนิน คณะวิทยาการสารสนเทศ ตามแนวทาง EdPex เพื่อความเป็นเลิศ ณ ห้อง IF-7T04 ชั้น 7 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิญโชค ศรขวัญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และตอบข้อซักถามแก่บุคลากรเพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานในเกณฑ์ EdPEx และการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละส่วนให้มีความสอดคล้องและการบรรลุตามพันธกิจของคณะรวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการสารสนเทศในปีการศึกษาถัดไป