ประชาสัมพันธ์นโยบายอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยบูรพา

ด้วยมหาวิทยาลัยประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศมหาวิทยาลัย นโยบายรณรงค์ลดพลังงาน

การรณรงค์ลดการใช้พลังงานของคณะวิทยาการสารสนเทศ