ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

ให้นิสิตที่มีรายชื่อนำหลักฐานบัตรประจำตัวนิสิต (ฉบับจริง) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ มาแสดงตนที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ภายในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 หากนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่รายงานตัวตามกำหนด คณะวิทยาการสารสนเทศ จะถือว่าสละสิทธิ์การขอเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว

 

ทุนผลการเรียนดีเด่น  ดาวน์โหลดเอกสาร  สำเนาประกาศการให้ทุนผลการเรียนดีเด่น2561

 

ทุนกิจกรรม      ดาวน์โหลดเอกสาร  สำเนาประกาศการให้ทุนกิจกรรม2561

 

ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์      ดาวน์โหลดเอกสาร  สำเนาประกาศการให้ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์2561