นิสิตคว้ารางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 (NSC-2019)

นิสิตคว้ารางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 (NSC-2019)

คณะวิทยาการสารสนเทศ ในฐานะศูนย์ประสานงานภาคตะวันออก ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC-2019) โดยมีนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขั้นเมื่อ13-15 มีนาคม 2562 ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่18 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

โดยมีนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้รับรางวัลจากการแข่งขันฯ ดังนี้

รางวัลที่ 1 ประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) (นิสิต นักศึกษา)

เงินรางวัลที่ 1 จำนวน 60,000 บาท และเข้ารับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 25 มีนาคม 2562

ชื่อผลงาน แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ปลาทะเลในพิพิธภัณฑ์ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์ภาพผสมผสานกับเทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส
สมาชิก
นายปุณยวีร์ เจริญท้าว
นายอนันต์ชัย มั่นคง
นางสาวภัสราภรณ์ จิโรจรุ่งเรืองกุล
นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ผศ.ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน (อาจารย์ที่ปรึกษา)

รางวัลที่ 3 ประเภทโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นิสิต นักศึกษา)

เงินรางวัลที่ 3 จำนวน 20,000 บาท 

ชื่อผลงาน ถังปฏิกรณ์แบบไร้ออกซิเจนเพื่อการผลิตบิวทานอลทางชีวภาพโดยควบคุมผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
สมาชิก
นายธีรโชติ บุญคุ้ม
นายภูมินทร์ โตศิริวัฒนานนท์
นายภีมวัจน์ ตั้งจิตต์วรการ
นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล (อาจารย์ที่ปรึกษา)

รางวัลชมเชย

เงินรางวัลชมเชย จำนวน 10,000 บาท

โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) (หัวข้อพิเศษ)
ชื่อผลงาน ถังขยะรีไซเคิลอัจฉริยะสะสมแต้ม
สมาชิก
นายสรวิชญ์ โตไกรรักษ์
นางสาวกฤติยา ธิบาย
นายเศรษฐพงศ์ ผาละพรม
นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน (อาจารย์ที่ปรึกษา)

ทั้งนี้ มีอีกหนึ่งผลงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลเช่นเดียวกัน

รางวัลพิเศษ อันดับ 2
“สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) (หัวข้อพิเศษ)
ชื่อผลงาน ระบบติดตามและประเมินคุณภาพน้ำแบบเวลาจริงบน IoT แพลตฟอร์ม
สมาชิก
นายธีระพัฒน์ หายเคราะห์
นายณัฐพล นิจชิน
นายสวิชญ์ กิจพานิชย์เจริญ
นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาวจันทนา ปัญญาวราภรณ์(อาจารย์ที่ปรึกษา)

รางวัลอื่นๆ จากศูนย์ประสานงานภาคตะวันออก

รางวัลชมเชย ประเภทโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ (นิสิต นักศึกษา)
ชื่อผลงานวงจรทดลองอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น
สมาชิก
นายสหรัฐ ปานบ้านเกร็ด
นายชัยธวัช ทรงกรานต์
นายรัฎฐพันธ์ นาคพงษ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

รางวัลที่ 2 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน)
ชื่อผลงาน  เจ้านายจอมโหด
สมาชิก
นายพัชรพล สัณฐิติกุล
นางสาวพรนภัส เกตุปลั่ง
นางสาวอุรชา ฤทธิกุลสิทธิชัย
นางสาวจารุภา อุทัยธรรม (อาจารย์ที่ปรึกษา)
โรงเรียนระยองวิทยาคม

รางวัลที่ 3 โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักเรียน)
ชื่อผลงาน  เพื่อนรักพิทักษ์เลือด
สมาชิก
นางสาวญาณิศา ภัสสรสมบัติ
นางสาวธรรณชนก ทรงชัย
นายธนกฤต สวนใต้
นางสาวจารุภา อุทัยธรรม (อาจารย์ที่ปรึกษา)
นางสาวมลิสา ชูยงค์ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
โรงเรียนระยองวิทยาคม