พิธีมอบช่อดอกไม้แก่นิสิต

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา มอบช่อดอกไม้แก่นิสิตที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ ดังรายชื่อนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา ต่อไปนี้

1) นายปุณยวีร์ เจริญท้าว
2) นายอนันต์ชัย มั่นคง
3) นางสาวภัสราภรณ์ จิโรจรุ่งเรืองกุล
4) ผศ.ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน (อาจารย์ที่ปรึกษา)
5) ผศ.ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน (อาจารย์ที่ปรึกษา)

ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC2019) ประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application)

+++++++++++++++++++++++++++++++++

1) นายธีรโชติ บุญคุ้ม
2) นายภูมินทร์ โตศิริวัฒนานนท์
3) นายภีมวัจน์ ตั้งจิตต์วรการ
4) ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล (อาจารย์ที่ปรึกษา)

ผลการแข่งขัน รางวัลที่ 3 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC2019) ประเภทโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

+++++++++++++++++++++++++++++++++

1) นายสรวิชญ์ โตไกรรักษ์
2) นางสาวกฤติยา ธิบาย
3) นายเศรษฐพงศ์ ผาละพรม
4) ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน (อาจารย์ที่ปรึกษา)

ผลการแข่งขัน รางวัลชมเชย ประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) (หัวข้อพิเศษ) จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC2019) ประเภทโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลการแข่งขัน รางวัล Excellent สาขา IoT จากการประชุมวิชาการ the 7th ASEAN Undergraduate Conference in Computing

+++++++++++++++++++++++++++++++++

1) นายวรศักดิ์ โชคธนอนันต์พร
2) นางสาวสุภาพร วิรุณพันธ์

ผลการแข่งขัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Design Squad ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลอันดับ 3 จาก  Thailand Networking Group (THNG Camp) ครั้งที่ 8

รางวัล Cloud Credit $500 จากกิจกรรม HACKATRAIN รถไฟขบวน HACK จากหัวลำโพงมุ่งหน้าสู่เมืองเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Chaing Mai Tech Fest 2019

+++++++++++++++++++++++++++++++++

1) นายจักรภัทร หร่ำเดช (นิสิตจากคณะวิทยาการสารสนเทศ)
2) นายธนพนธ์ พุกสุข (นิสิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์)

ผลการแข่งขัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ จากโครงการ E-KNOW Energy The ICONIC Contest “รู้ แล้ว เลือก ได้ โรงไฟฟ้าฐานไทย เพื่อพลังงานของประเทศ”

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตและอาจารย์ทุกท่านค่ะ