การพัฒนาสื่อโต้ตอบประเภท Augmented Reality/Virtual Reality ด้วยโปรแกรม Unity และ Vuforia เพื่องานวิจัย

การพัฒนาสื่อโต้ตอบประเภท Augmented Reality/Virtual Reality ด้วยโปรแกรม Unity และ Vuforia เพื่องานวิจัย

เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562  ห้องปฏิบัติการวิจัยสื่อดิจิทัลและปฏิสัมพันธ์ (Digital Media and Interaction Laboratory) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสื่อโต้ตอบประเภท Augmented Reality/Virtual Reality ด้วยโปรแกรม Unity และ Vuforia เพื่องานวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 701 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน Interactive Media และพัฒนาศักยภาพและทักษะของนิสิต คณาจารย์ และนักวิจัยในการสร้างสรรค์เนื้อหาและแอปพลิเคชัน รวมถึงสื่อโต้ตอบต่าง ๆ เพื่อต่อยอดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสื่อดิจิทัลและการปฏิสัมพันธ์  เป็นกิจกรรมที่เชิญผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในศาสตร์ด้านสื่อดิจิทัลและการปฏิสัมพันธ์มาบรรยายและฝึกปฏิบัติ เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิต โดยมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติตามหัวข้อที่กำหนด