คณะวิทยาการสารสนเทศร่วมหารือโครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ร่วมกับคณาจารย์ผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และ วิทยาลัยนานาชาติ ได้เข้าร่วมประชุมหารือ กับ ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)  และ ผู้บริหารของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ส่วนวางแผนและพัฒนาธุรกิจ สถาบันวิชาการทีโอที ณ ห้องประชุม ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที สำหรับการดำเนินงานร่วมกันภายใต้โครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ตลอดถึงบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท มีโอกาสทำงานร่วมกับสถานประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ โดยพัฒนางานจริงด้าน Data Analytic, Cyber Security, และ Smart Communication (IoT) ให้กับบริษัทเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศ และหารือร่วมกันเรื่องการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภายใต้การดำเนินการของโครงการดังกล่าว ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นี้ โดยในโครงการนี้ มีสถานประกอบการชั้นชั้นนำของประเทศเข้าร่วมโครงการกว่า 24 บริษัท พร้อมส่งมอบโจทย์วิจัยและพัฒนาจากการทำงานจริง 63 โครงการ สำหรับนิสิตนักศึกษากว่า 200 คนจาก 8 สถาบันฝ่ายผลิตที่จะเข้าร่วมโครงการ

นี้