ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ตามประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๓๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขที่ตำแหน่ง ๙๑๐๕๙ จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา นั้น บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ (๒๕) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทน จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

๑. นายบูรพา แก้วแหวน

๒. นายฐวิชวงศ์ ภัทราวีรไฟศาล

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีขั้นตอนและกำหนดการดังนี้

๑. สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณห้อง IF-๗T๐๑ ชั้น ๗

๒. สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง IF-๒๑๒ ชั้น ๒ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ ที่ ๐๔๐/๒๕๖๒ เอกสารแนบ