โครงการ พัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้รับประกาศนียบัตรในระดับมาตรฐานสากล

โครงการ พัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้รับประกาศนียบัตรในระดับมาตรฐานสากล

คณะวิทยาการสารสนเทศได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลโดยมีความประสงค์ในการจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้รับประกาศนียบัตรในระดับมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมให้นิสิต มีความรู้ความสามารถ พัฒนาทักษะด้านไอทีที่สามารถนำไปใช้ได้ในการทำงานจริงสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยตั้งเป้าหมายในการพัฒนานิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศและนิสิตคณะอื่นที่สนใจในมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 500 คน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบุคลากรที่มีทักษะความรู้ในระดับมาตรฐานสากล ก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมจริง