เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
• ค่าธรรมเนียมการศึกษา 45000 บาท/ภาคการศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
• ค่าธรรมเนียมการศึกษา 30000 บาท/ภาคการศึกษา สำหรับแผนการเรียน ก1
• ค่าธรรมเนียมการศึกษา 33500 บาท/ภาคการศึกษา สำหรับแผนการเรียน ก2 และ ข

ทุนการศึกษา
• ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์
• ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์

สอบถามเพิ่มเติม
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
038-103096 หรือ e-mail : informatics@buu.ac.th
www.informatics.buu.ac.th

รับสมัคร 1 สิงหาคม – 10 ตุลาคม 2562
สมัครได้ที่ http://e-admission.buu.ac.th/