การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2562  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ให้การต้อนรับอาจารย์วรวุฒิ แจ้งศุภมิตร ดร.ธนพล พุกเส็ง และคุณวัชรีย์พร คุณสนอง คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้องประชุม IF-212 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2561 ของคณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาการสารสนเทศ และข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการของคณะวิทยาการสารสนเทศ