อบรม OKR: Objective and Key Result

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการอบรม OKR: Objective and Key Result ณ ห้อง IF-7T04 ชั้น 7 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิญโชค ศรขวัญ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจแนวคิด OKR  กลยุทธ์ และเทคนิควิธีในการตั้งเป้าหมายและการทำให้องค์ไปถึงจุดหมายอย่างถูกหลักตามแนวคิด OKR