คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 7th 2019 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research

คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 7th 2019 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน รองคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้นำนิสิตเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 7th 2019 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ณ Bangsaen Heritage Hotel จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิด “Break the Barriers, Design the Future” ซึ่งนิสิตได้รับฟังการบรรยายจาก Prof. Klaus Miesenberger, Ph.D. วิทยากรรับเชิญจาก Johannes Kepler University, Linz, Austria ซึ่งบรรยายในหัวข้อ Research and Development in ICT for better Inclusion  of People with Disabilities