ห้องปฏิบัติการวิจัยสื่อดิจิทัลและปฏิสัมพันธ์ (Digital Media and Interaction Laboratory: DMI) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมด้าน Accessibility Technology for Universal Design จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

ห้องปฏิบัติการวิจัยสื่อดิจิทัลและปฏิสัมพันธ์ (Digital Media and Interaction Laboratory: DMI) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมด้าน Accessibility Technology for Universal Design จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการวิจัยสื่อดิจิทัลและปฏิสัมพันธ์ หรือ DMI ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมด้าน Accessibility Technology for Universal Design จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ให้แก่คณาจารย์และนิสิตประจำห้องปฏิบัติการวิจัยฯ ซึ่งการอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรประจำห้องปฏิบัติการวิจัยฯ มีความรู้และทักษะเฉพาะตัวด้านการทำงานวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา Assistive Technology เพื่อการสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยภายในและต่างประเทศ เพื่อให้ทำงานสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความมั่นคงในอนาคต เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก Prof. Klaus Miesenberger, Ph.D. จาก Johannes Kepler University, Linz, Austria เป็นวิทยากรรับเชิญ