พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2562 ครบรอบ 10 ปี

พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2562 ครบรอบ 10 ปี

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ  ประจำปี 2562  ครบรอบ 10 ปี ณ โถงชั้นที่ 1 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยรองศาสตราจารย์ เดือน สินธุพันธ์ประทุม เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ผู้แทนจากส่วนงานในมหาวิทยาลัย บุคลากร และนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ  พร้อมด้วยศิษย์เก่า ร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์และประพรหมน้ำมนต์ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล และรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน

นอกจากนี้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์  พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมเปิดการใช้พื้นที่ห้อง Fabrication Laboratory (IF-7T02) และ Creative Working Space (IF-7T03) อย่างเป็นทางการ เพื่อให้นิสิตได้ใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้ และพัฒนาทักษะการทดลองปฏิบัติ

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับคณะวิทยาการสารสนเทศ

˜ คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2536 และมีการประกาศเป็นคณะวิทยาการสารสนเทศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 27 เล่มที่ 126 ตอนพิเศษ 178 ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552

˜ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างในมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นอาคารสุดท้ายในสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)