อบรมทักษะการทำสื่อ Online (สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ MOOC)

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมทักษะการทำสื่อ Online (สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ MOOC) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IF-3C01 ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากคุณมณีรัตน์ มั่นยืน และคุณจิระ ชนรักสุข จาก ThaiMOOC มาบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ และบุคลากรจาก ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รูปแบบ MOOC ในระบบเปิดของ ThaiMOOC การวางแผน การเตรียมเนื้อหา การผลิตสื่อแบบ MOOC cละการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่ เกี่ยวข้องก่อนการทำสื่อ MOOC เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เทคนิควิธีการสอนโดยการใช้สื่อออนไลน์ที่เน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตามแนวทางบัณฑิตในศตวรรษที่ 21