กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขา SE เรื่อง การพัฒนา Software ด้วย Development Operation

กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขา SE เรื่อง การพัฒนา Software ด้วย Development Operation

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดกิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในหัวข้อการพัฒนา Software ด้วย Development Operation ณ ห้อง IF-4M210 ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก  Mr.Thitipat Sriruchindhara มาบรรยายให้ความรู้ให้ความรู้นิสิตชั้นปีที่4 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์