กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขา SE เรื่อง เทคโนโลยี GIS และ Location-based Application  หรือ Map Application

กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขา SE เรื่อง เทคโนโลยี GIS และ Location-based Application  หรือ Map Application

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟค์แวร์ จัดกิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในหัวข้อ เทคโนโลยี GIS และ Location-based Application  หรือ Map Application ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ IF-11M280 ชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากคุณกัญญ์ชนา นวลเศษ จากกลุ่มบริษัทซีดีจี มาบรรยายให้ความรู้แก่นิสิตชั้นปีที่  4  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์