การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร วรากุลศิริพันธุ์ นายกสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยสมาชิกผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 21 สถาบันในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุม IF-10M60 ชั้น 10 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้เพื่อการจัดวางแนวทาง การดำเนินงานของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และจริยธรรม ด้านวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถแข่งขันใน ระดับสากล และเป็นองค์การกลางในการเชื่อมโยงความต้องการด้านบุคลากรของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศกับการผลิตบัณฑิตทุกระดับของสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งการวางแนวทางการจัดการจัดประชุมวิชาการ NCIT2020 and InCIT2020 ซึ่งจะจัดในช่วงเดือนตุลาคม 2563 นี้