ประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 12 (2020-12th International Conference on Knowledge and Smart Technology : KST)

ประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 12 (2020-12th International Conference on Knowledge and Smart Technology : KST)

THE 2020 – 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE AND SMART TECHNOLOGY (KST)

January 29 – February 1, 2020 @ Amari Pattaya, Thailand

“EMERGING TECHNOLOGY ON EDGE COMPUTING”

ห้องปฏิบัติการวิจัย Knowledge and Smart Technologies คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 12 (2020-12th International Conference on Knowledge and Smart Technology : KST) ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมอมารี พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยความร่วมมือ จาก 12 สถาบัน ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยบูรพา 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 7) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 9) Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) ประเทศเกาหลี 10) Institut Mines Telecom, Telecom Bretagne ประเทศฝรั่งเศส 11) Toyohashi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น และ 12) Waseda University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการประชุมวิชาการ KST-2020 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์โกสินทร์ จำนงไทย เป็นประธานกล่าว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา รัศมีขวัญ ร่วมมอบของที่ระลึกแก่ Prof. Dr. Hitoshi Kiya จาก Tokyo Metropolitan University, Japan และ Prof. Dr. Hanmin Jung จาก Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI), Korea ซึ่งได้ให้เกียรติมาเป็น Keynote Speakers ทั้งนี้ การประชุมวิชาการ KST-2020 “EMERGING TECHNOLOGY ON EDGE COMPUTING” มีผลงานเข้าร่วมนำเสนอจำนวนกว่า 50 ผลงาน และผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน