อบรม Campus Network Expansion and Management with Routerboard

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในรายวิชาสหกิจศึกษาของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา “อบรมเชิงปฎิบัติการ Campus Network Expansion and Management with Routerboard” ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้อง IF-6T03 ชั้น 6 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะการปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง สภาพแวดล้อมเสมือน การออกแบบ ติดตั้ง และขยายระบบเครือข่ายที่กำหนดให้ ทั้งระบบสาย และไร้สาย การทำความรู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆ ของ Mikrotik ซึ่งได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ เนื่องจาก Mikrotik ไม่ได้เป็นแค่ Router แต่เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่าง Hardware กับ Software ที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายครอบคลุมตั้งแต่ผู้ใช้ระดับเล็กสุดจนไปถึงผู้ให้บริการ และอุปกรณ์ที่ถือว่าราคาถูกแต่ความสามารถเกินราคา ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ศึกษาและลงมือปฏิบัติกับอุปกรณ์จริงด้วยตนเอง