เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ Digital Economy

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จัดกิจกรรมเรียนรู้จากผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ในหัวข้อ Digital Economy ณ ห้อง IF-6T05 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทัศนีย์ เจริญพร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้นปีที่ 2