นำนิสิตเข้าร่วมนิทรรศการการบูรณาการจัดเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการ

นำนิสิตเข้าร่วมนิทรรศการการบูรณาการจัดเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการ

วันที่ 2 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัศมีขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเข้าชมการแสดงผลงานของนิสิต และนักเรียน ในโครงการจัดนิทรรศการการบูรณาการจัดเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี สำหรับสร้างแรงจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายประจักษ์ จิตเงินมะดัน รองคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศนำนิสิตเข้าร่วมแสดงผลงานและเสวนาในโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานในสถานประกอบการและเรียนสายอาชีวศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเพื่อประกวดโครงการ Mojobot, basic IoT, AI and Computation Science และ Python ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อีกทั้งเพื่อให้ครูได้แนวทางการบูรณาการจัดเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการในเขตจังหวัดชลบุรี