มาตรการภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้กำหนดมาตรการภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในช่วงภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563