คณะกรรมการประจำคณะ

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

นายเสรี ชิโนดม

ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย

ดร.กว้าน สีตะธนี

คณะกรรมการ

นางสาวเบญจภรณ์ จันทรกองกุล

ดร.ทัศนีย์  เจริญพร

ดร.ประจักษ์  จิตเงินมะดัน

คณะกรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์

ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน

ดร.โกเมศ อัมพวัน

นายเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์

กรรมการและเลขานุการ

นายภูสิต  กุลเกษม
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร
ผู้ช่วยเลขานุการ