คณะกรรมการบริหารคณะ

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณะ ชินสาร

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

กรรมการ

นางสาวเบญจภรณ์ จันทรกองกุล

รองคณบดี

นายภูสิต กุลเกษม

รองคณบดี

ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน

รองคณบดี

กรรมการ

นางสาวเบญจภรณ์ จันทรกองกุล

ประธานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์

เลขานุการ

 

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวนิตยา ติรพงษ์พัฒน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน