คณะกรรมการบริหารคณะ

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤษณะ ชินสาร

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

กรรมการ

ดร.ทัศนีย์ เจริญพร

รองคณบดี

นางสาวเบญจภรณ์ จันทรกองกุล

รองคณบดี

นายภูสิต กุลเกษม

รองคณบดี

ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน

รองคณบดี

กรรมการ

นางสาวเบญจภรณ์ จันทรกองกุล

ประธานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์

เลขานุการ

นางระวีนันท์ ชูสินชินภัทร

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวนิตยา ติรพงษ์พัฒน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน