สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตร/แผนการเรียน
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อภาษาไทย: วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Computer Science)

คำอธิบายสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science: CS) เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าทฤษฏีการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์ และทฤษฏีการประมวลผลสารสนเทศ ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ เครือข่าย ประกอบด้วยหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขั้นตอนวิธี ทฤษฎีภาษาโปรแกรม ทฤษฏีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทฤษฎีฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และทฤษฏีเครือข่าย

เล่มหลักสูตร รูปแบบการศึกษา
 • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาอัตลักษณะและคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7 หน่วยกิตกลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 96 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาแกน จำนวน 18 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 57 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก จำนวน 21 หน่วยกิต
3) หมวดเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ประมาณการค่าใช้จ่าย
 • ค่าธรรมเนียมวันรายงานตัว 18,670 บาท
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 165,270 บาท (ประมาณเทอมละ 20,660 บาท)*
*ค่าใช้จ่ายเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น
ชื่อEmailห้องทำงานหมายเหตุ
ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวันkomate@gmail.comIF-908C(ประธานหลักสูตรฯ)
อาจารย์ภูสิต กุลเกษมpusit@buu.ac.thIF-908D
อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุลbenchapornj@yahoo.comIF-908A
อาจารย์ จอห์น เกตวูต แฮมburaphalinuxserver@gmail.comIF-909A
อาจารย์จรรยา อ้นปันส์mai.janya@gmail.comIF-908F
ดร.พิเชษ วะยะลุนvayalun@gmail.comIF-908E
 • นักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer)
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 • และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล