สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตร/แผนการเรียน
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อภาษาไทย: วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Information Technology)

คำอธิบายสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและขั้นตอนวิธีจากวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการทำงาน การศึกษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางโครงสร้างสถาปัตยกรรมองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกับสังคม ธุรกิจ องค์กร หรืออุตสาหกรรม

เล่มหลักสูตร
รูปแบบการศึกษา
 • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
โครงสร้างหลักสูตร (133 หน่วยกิต)
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร จำนวน 12 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา จำนวน 4 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 4 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 97 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาแกน จำนวน 12 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 55-58 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก จำนวน 27-30 หน่วยกิต
3) หมวดเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต
ประมาณการค่าใช้จ่าย
 • ค่าธรรมเนียมวันรายงานตัว 19,670 บาท
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 173,270 บาท (ประมาณเทอมละ 21,660 บาท)*
*ค่าใช้จ่ายเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น
 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • นักพัฒนาระบบ
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 • ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
 • นักพัฒนาเว็บไซต์
 • นักออกแบบเกมและการปฏิสัมพันธ์
 • นักออกแบบสื่อเชิงปฏิสัมพันธ์
 • และอื่น ๆ ในสายงานเทคโนโลยีดิจิทัล