สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ

หลักสูตร/แผนการเรียน
ชื่อปริญญา
 • ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการสารสนเทศ)
 • ชื่อย่อภาษาไทย : วท.ม. (วิทยาการสารสนเทศ)
 • ภาษาอังกฤษ : Master of Science (Informatics)
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Informatics)
รูปแบบการศึกษา
 • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
 • ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดหลักสูตร ติดต่อ
 • นางสาวกุลชลี รัตนคร
 • นักวิชาการศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์ 038-103096
 • อีเมล khulchal@go.buu.ac.th
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร/เทอมละประมาณ
เป็นหลักสูตรที่เก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
 • ค่าเล่าเรียน ต่อ ภาคการศึกษา
  • 45,000 บาท
 • รวมตลอดหลักสูตร
  • 180,000 บาท
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ชื่อEmailห้องทำงานหมายเหตุ
ผศ.ดร. กฤษณะ ชินสารkrisana@informatics.buu.ac.thIF-913B/ห้องคณบดี ชั้น 2 IF-215(ประธานหลักสูตรฯ)
ผศ.ดร. สุวรรณา รัศมีขวัญrsuwanna@buu.ac.thIF-913C
ผศ.ดร. สุนิสา ริมเจริญrsunisa@buu.ac.thIF-913D
ผศ.ดร. อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชนureerat.w@gmail.comIF-913E
ผศ.ดร. จักริน สุขสวัสดิ์ชนjakkarin@buu.ac.thIF-913F
อนาคตหลังสำเร็จการศึกษา
หลังจากสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ได้
 • อาจารย์
 • นักวิจัยและนักวิชาการขั้นสูงด้านวิทยาการข้อมูล
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysts)
 • นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientists)
 • อาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทุกประเภท