ข่าวทั้งหมด

17/01/2020 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
17/01/2020 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
20/12/2019 กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขา SE เรื่อง เทคโนโลยี GIS และ Location-based Application  หรือ Map Application
20/12/2019 กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขา SE เรื่อง การพัฒนา Software ด้วย Development Operation
20/12/2019 อบรมทักษะการทำสื่อ Online (สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ MOOC)
16/12/2019 พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2562 ครบรอบ 10 ปี
04/12/2019 ห้องปฏิบัติการวิจัยสื่อดิจิทัลและปฏิสัมพันธ์ (Digital Media and Interaction Laboratory: DMI) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมด้าน Accessibility Technology for Universal Design จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
04/12/2019 คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 7th 2019 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research
25/11/2019 อบรม OKR: Objective and Key Result
01/11/2019 อบรมการพัฒนาหลักสูตรทางด้าน Data Analytics
01/11/2019 วันสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
01/11/2019 บูธแสดงผลงานรายวิชา 88742059
01/11/2019 กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กฎหมาย และจริยธรรม”
01/11/2019 คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
31/10/2019 คณะวิทยาการสารสนเทศรับมอบตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
31/10/2019 นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้รับรางวัลนิสิตไอทีดีเด่น
31/10/2019 นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2019 และ InCIT2019
22/10/2019 โครงการ “เปิดเทค Com-Sci Compile หาพี่เทค”
22/10/2019 กิจกรรมเสวนาและรับฟังความคิดเห็นจากนิสิตสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
21/10/2019 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง