ข่าวทั้งหมด

10/07/2019 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยด้วยโปรแกรมทางสถิติขั้นสูง หัวข้อ “Python for Data Science”
21/06/2019 สจล. ชวนครูไทยเวิร์คชอปการโค้ดดิ้ง เตรียมความพร้อมสู่โลกดิจิทัล
19/06/2019 โครงการ พัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้รับประกาศนียบัตรในระดับมาตรฐานสากล
17/06/2019 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง
14/06/2019 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
07/06/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
06/06/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง
22/05/2019 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยการสารสนเทศ
17/05/2019 คณะวิทยาการสารสนเทศร่วมหารือโครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project
01/05/2019 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ
24/04/2019 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศนำนิสิตร่วมกิจกรรมสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning week)
24/04/2019 การพัฒนาสื่อโต้ตอบประเภท Augmented Reality/Virtual Reality ด้วยโปรแกรม Unity และ Vuforia เพื่องานวิจัย
03/04/2019 พิธีมอบช่อดอกไม้แก่นิสิต
27/03/2019 นิสิตคว้ารางวัล Excellent จากการประชุมวิชาการ the ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC)
27/03/2019 นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
16/03/2019 นิสิตคว้ารางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 (NSC-2019)
16/03/2019 นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Tech Jam Thailand
15/03/2019 ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
14/03/2019 การประชุมหารือในการร่วมมือทางวิชาการและอื่นๆ ระหว่างสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กับสมาคม ATCI
12/03/2019 ประชาสัมพันธ์นโยบายอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยบูรพา