ข่าวทั้งหมด

11/02/2020 ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
06/02/2020 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 (NSC2020 รอบเสนอผลงาน)
06/02/2020 วีดีโอกิจกรรม NSC-2020 ศูนย์ประสานงานภาคตะวันออก ณ วันที่ ๖ ก.พ. ๒๕๖๓
06/02/2020 ประชุมวิชาการนานาชาติ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 12 (2020-12th International Conference on Knowledge and Smart Technology : KST)
03/02/2020 การจองชุดครุยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561
17/01/2020 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
17/01/2020 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
20/12/2019 กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขา SE เรื่อง เทคโนโลยี GIS และ Location-based Application  หรือ Map Application
20/12/2019 กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขา SE เรื่อง การพัฒนา Software ด้วย Development Operation
20/12/2019 อบรมทักษะการทำสื่อ Online (สนับสนุนการเรียนการสอนแบบ MOOC)
16/12/2019 พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปี 2562 ครบรอบ 10 ปี
04/12/2019 ห้องปฏิบัติการวิจัยสื่อดิจิทัลและปฏิสัมพันธ์ (Digital Media and Interaction Laboratory: DMI) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมด้าน Accessibility Technology for Universal Design จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
04/12/2019 คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 7th 2019 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research
25/11/2019 อบรม OKR: Objective and Key Result
01/11/2019 อบรมการพัฒนาหลักสูตรทางด้าน Data Analytics
01/11/2019 วันสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
01/11/2019 บูธแสดงผลงานรายวิชา 88742059
01/11/2019 กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กฎหมาย และจริยธรรม”
01/11/2019 คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
31/10/2019 คณะวิทยาการสารสนเทศรับมอบตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563