ข่าวทั้งหมด

04/12/2019 ห้องปฏิบัติการวิจัยสื่อดิจิทัลและปฏิสัมพันธ์ (Digital Media and Interaction Laboratory: DMI) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมด้าน Accessibility Technology for Universal Design จากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
04/12/2019 คณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 7th 2019 Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research
25/11/2019 อบรม OKR: Objective and Key Result
01/11/2019 อบรมการพัฒนาหลักสูตรทางด้าน Data Analytics
01/11/2019 วันสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
01/11/2019 บูธแสดงผลงานรายวิชา 88742059
01/11/2019 กิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ “เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กฎหมาย และจริยธรรม”
01/11/2019 คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563
31/10/2019 คณะวิทยาการสารสนเทศรับมอบตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
31/10/2019 นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้รับรางวัลนิสิตไอทีดีเด่น
31/10/2019 นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ NCIT2019 และ InCIT2019
22/10/2019 โครงการ “เปิดเทค Com-Sci Compile หาพี่เทค”
22/10/2019 กิจกรรมเสวนาและรับฟังความคิดเห็นจากนิสิตสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
21/10/2019 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง
18/10/2019 พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)
16/10/2019 เข้าศึกษาดูงาน บริษัท Siam Compressor Industry Co.,Ltd.
11/10/2019 พิจารณาข้อเสนอโครงการ (รอบแรก) NSC-2020
11/10/2019 โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 1
11/10/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง
27/09/2019 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561