ข่าวทั้งหมด

18/10/2019 พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)
16/10/2019 เข้าศึกษาดูงาน บริษัท Siam Compressor Industry Co.,Ltd.
11/10/2019 พิจารณาข้อเสนอโครงการ (รอบแรก) NSC-2020
11/10/2019 โครงการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 1
11/10/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง
27/09/2019 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
06/09/2019 เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
27/08/2019 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง
10/07/2019 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการวิจัยด้วยโปรแกรมทางสถิติขั้นสูง หัวข้อ “Python for Data Science”
21/06/2019 สจล. ชวนครูไทยเวิร์คชอปการโค้ดดิ้ง เตรียมความพร้อมสู่โลกดิจิทัล
19/06/2019 โครงการ พัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้รับประกาศนียบัตรในระดับมาตรฐานสากล
17/06/2019 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง
14/06/2019 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
07/06/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
06/06/2019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง
22/05/2019 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยการสารสนเทศ
17/05/2019 คณะวิทยาการสารสนเทศร่วมหารือโครงการ Thailand Digital Young Talent Development Project
01/05/2019 รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ
24/04/2019 คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศนำนิสิตร่วมกิจกรรมสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning week)
24/04/2019 การพัฒนาสื่อโต้ตอบประเภท Augmented Reality/Virtual Reality ด้วยโปรแกรม Unity และ Vuforia เพื่องานวิจัย