สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักสูตร/แผนการเรียน
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อย่อภาษาไทย: วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Software Engineering)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Software Engineering)

คำอธิบายสาขาวิขา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering: SE) เป็นศาสตร์เกี่ยวกับวิศวกรรมด้านซอฟต์แวร์ เกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการทางวิศวกรรมในการดูแลการผลิตซอฟต์แวร์ที่สามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่การเก็บความต้องการ การตั้งเป้าหมายของระบบ การออกแบบ กระบวนการพัฒนา การตรวจสอบ การประเมินผล การติดตามโครงการ การประเมินต้นทุน การรักษาความปลอดภัย ไปจนถึงการคิดราคาซอฟต์แวร์ เป็นต้น

เล่มหลักสูตร รูปแบบการศึกษา
 • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
โครงสร้างหลักสูตร (138 หน่วยกิต) 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต
 • วิชาแกน 15 หน่วยกิต
 • วิชาเอก 87 หน่วยกิต
 • วิชาเอกบังคับ 66 หน่วยกิต
 • วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ประมาณการค่าใช้จ่าย
 • ค่าธรรมเนียมวันรายงานตัว 20,670 บาท
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 181,270 บาท (ประมาณเทอมละ 22,660 บาท)*
*ค่าใช้จ่ายเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น
ชื่อEmailห้องทำงานหมายเหตุ
ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนาnuansri@buu.ac.thIF-910D(ประธานหลักสูตรฯ)
ดร. ทัศนีย์ เจริญพรthatsanee@gmail.comIF-910A
อาจารย์อธิตา อ่อนเอื้อนathitha@go.buu.ac.thIF-910F(ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์peerasak@buu.ac.thIF-910B
อาจารย์วันทนา ศรีสมบูรณ์wantanasi@buu.ac.thIF-910C
ดร.ณัฐพร ภักดีnuutaporn@buu.ac.thIF-910E
 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์(Software Engineer) หรือนักเขียนโปรแกรม (Programmer/Developer)
 • วิศวกรความต้องการ (Requirement Engineer)
 • นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)
 • วิศวกรปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement Engineer)
 • นักทดสอบระบบ (Software Tester)
 • นักบูรณาการระบบ (System Integrator)
 • นักวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ (System Analyst / Designer)
 • ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Manager)
 • และอาชีพอื่น ๆ ในสายงานเทคโนโลยีดิจิทัล