สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ

หลักสูตร/แผนการเรียน
ชื่อปริญญา
 • ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการสารสนเทศ)
 • ชื่อย่อภาษาไทย : ปร.ด. (วิทยาการสารสนเทศ)
 • ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Informatics)
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Informatics)
รูปแบบการศึกษา
 • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 และ 5 ปี
 • ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
รายละเอียดหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่เก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย แบบ 1.1 และ แบบ 2.1
 • ค่าเล่าเรียน ต่อ ภาคการศึกษา
  • 45,000 บาท
 • รวมตลอดหลักสูตร
  • 270,000 บาท
แบบ 1.2 และ แบบ 2.2
 • ค่าเล่าเรียน ต่อ ภาคการศึกษา
  • 45,000 บาท
 • รวมตลอดหลักสูตร
  • 360,000 บาท
*** มีทุนการศึกษาให้ กรุณาติดต่ออาจารย์ที่จะเป็นที่ปรึกษา เช่น ทุนพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยนักวิจัย คณะวิทยาการสารสนเทศ ทุนละไม่เกิน 90,000 บาท ต่อปี เป็นต้น
ชื่อEmailห้องทำงานหมายเหตุ
ผศ.ดร. อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชนureerat.w@gmail.comIF-913E(ประธานหลักสูตรฯ)
ผศ.ดร. กฤษณะ ชินสารkrisana@informatics.buu.ac.thIF-913B/ห้องคณบดี ชั้น 2 IF-215
ผศ.ดร. สุวรรณา รัศมีขวัญrsuwanna@buu.ac.thIF-913C
ผศ.ดร. สุนิสา ริมเจริญrsunisa@buu.ac.thIF-913D
ผศ.ดร. จักริน สุขสวัสดิ์ชนjakkarin@buu.ac.thIF-913F
หลังจากสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ได้
 • อาจารย์
 • นักวิจัยและนักวิชาการขั้นสูงด้านวิทยาการข้อมูล
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysts)
 • นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientists)
 • อาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทุกประเภท