สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

ชื่อปริญญา

 • ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล)
 • ชื่อย่อภาษาไทย : วท.ม. (วิทยาการข้อมูล)
 • ภาษาอังกฤษ : Master of Science (Data Science)
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Data Science)

รูปแบบการศึกษา

 • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
 • ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

รายละเอียดหลักสูตร

ติดต่อ

 • นางสาวกุลชลี รัตนคร
 • นักวิชาการศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์ 038-103096
 • อีเมล khulchal@go.buu.ac.th

เป็นหลักสูตรที่เก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย

แผน ก1

 • ค่าเล่าเรียน ต่อ ภาคการศึกษา 30,000 บาท
 • รวมตลอดหลักสูตร 120,000 บาท

แผน ก2  และ  แผน ข

 • ค่าเล่าเรียน ต่อ ภาคการศึกษา 33,500 บาท
 • รวมตลอดหลักสูตร 134,000 บาท

*** มีทุนการศึกษาให้ กรุณาติดต่ออาจารย์ที่จะเป็นที่ปรึกษา เช่น ทุนพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยนักวิจัย คณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นต้น ***

ชื่อEmailห้องทำงานหมายเหตุ
ผศ.ดร. อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชนureerat.w@gmail.comIF-913E(ประธานหลักสูตรฯ)
ผศ.ดร. จักริน สุขสวัสดิ์ชนjakkarin@buu.ac.thIF-913F
ผศ.ดร. สุวรรณา รัศมีขวัญrsuwanna@buu.ac.thIF-913C
ผศ.ดร. กฤษณะ ชินสารkrisana@informatics.buu.ac.thIF-913B/ห้องคณบดี ชั้น 2 IF-215
ผศ.ดร. สุนิสา ริมเจริญrsunisa@buu.ac.thIF-913D
ผศ.ดร. ณัฐนนท์ ลีลาตระกูลnutthanon@buu.ac.thIF-912B
ผศ.ดร. โกเมศ อัมพวันkomate@gmail.comIF-908C
ดร. ประจักษ์ จิตเงินมะดันprajaks@buu.ac.thIF-912D
ดร. พิเชษ วะยะลุนvayalun@gmail.comIF-908E
ดร.อังศุมาลี สุทธภักติungsumalee.su@buu.ac.thIF-911F

หลังจากสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ได้

 • อาจารย์
 • นักวิจัยและนักวิชาการขั้นสูงด้านวิทยาการข้อมูล
 • นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientists)
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven Business Analysts)