บุคลากร

ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน

อาจารย์ภูสิต กุลเกษม

อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล

อาจารย์วรวิทย์ วีระพันธุ์

อาจารย์ จอห์น เกตวูต แฮม

อาจารย์จรรยา อ้นปันส์

ดร.พิเชษ วะยะลุน

ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล

ดร. คนึงนิจ กุโบลา

อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา

อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์

อาจารย์สุภาวดี ศรีคำดี

อาจารย์เอกภพ บุญเพ็ง

ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ

ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน

อาจารย์นที ประสานพานิช

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา

อาจารย์อธิตา อ่อนเอื้อน

อาจารย์ประวิทย์ บุญมี

อาจารย์พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์

อาจารย์วันทนา ศรีสมบูรณ์

ดร.ณัฐพร ภักดี

ผศ.ดร. กฤษณะ ชินสาร

ผศ.ดร. สุวรรณา รัศมีขวัญ

ผศ.ดร. สุนิสา ริมเจริญ

ผศ.ดร. อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน

ผศ.ดร. จักริน สุขสวัสดิ์ชน

นิตยา ติรพงษ์พัฒน์

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • อีเมล : nittayat@buu.ac.th
 • โทร : 3061
 • ห้องทำงาน : สํานักงานคณบดี ห้อง IF-211
 • การบริการ :
  • งานสารบรรณ
  • งานบริการวิชาการ

อรอนงค์ ร้อยทา

 • ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
 • อีเมล : onanongr@buu.ac.th
 • โทร : 3061
 • ห้องทำงาน : สํานักงานคณบดี ห้อง IF-211
 • การบริการ :
  • นโยบายและแผนงาน
  • งานประชาสัมพันธ์

เกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์ทอง

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • อีเมล : isdat@buu.ac.th
 • โทร : 5331
 • ห้องทำงาน : สํานักงานคณบดี ห้อง IF-210
 • การบริการ :
  • ให้บริการเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายภายในคณะฯ
  • ให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์

สิทธิพงษ์ ฉิมไทย

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • อีเมล : sithipong@buu.ac.th
 • โทร : 5332
 • ห้องทำงาน : สํานักงานคณบดี ห้อง IF-210
 • การบริการ :
  • ให้บริการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • ให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

สิทธิชัย สมพันธุ์

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • อีเมล : banksompun@gmail.com
 • โทร : 2700 ต่อ 404
 • ห้องทำงาน : ห้อง 8R08 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • การบริการ :
  • พัฒนาโปรแกรม
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

มาโนชญ์ ใจกว้าง

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • อีเมล :
 • โทร : 2700 ต่อ 404
 • ห้องทำงาน : ห้อง 8R08 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • การบริการ :
  • พัฒนาโปรแกรม
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กุลชลี รัตนคร

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 • อีเมล : koycomix@gmail.com
 • โทร : 3096
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-210 สํานักงานคณบดี
 • การบริการ :
  • ให้บริการ รับ-ส่งเอกสาร และใบคําร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและสถิติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีลงนาม
  • ประสานงานเกี่ยวกับตารางเรียนตารางสอบของคณะ

ฐวิชวงศ์ ภัทราวีรไพศาล

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • อีเมล : thawitwong.pa@buu.ac.th
 • โทร : 038103096
 • ห้องทำงาน : สำนักงานจัดการศึกษา ชั้น 2
 • การบริการ :
  • ให้บริการด้านงานโสตทัศนูปกรณ์
  • งานประชาสัมพันธ์คณะฯ
  • งานสื่อ รูปภาพ วีดีโอ สิ่งพิมพ์ต่างๆ

กรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 • อีเมล : kornsahanan@buu.ac.th
 • โทร : 3096
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-210 สํานักงานคณบดี
 • การบริการ :
  • ให้บริการด้านกิจการนิสิตของคณะวิทยาการสารสนเทศ
  • รับ-ส่งเอกสาร และใบคําร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและสถิติของนิสิตระดับปริญญาตรีให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีลงนาม
  • จองใช้ห้องเรียนของคณะ

กมลวรรณ แสงระวี

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 • อีเมล : kamonwans@buu.ac.th
 • โทร : 3096
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-210 สํานักงานคณบดี
 • การบริการ :
  • ประสานงานเกี่ยวกับจัดการเรียนการสอน/สอบ ของคณะ
  • ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
  • ประสานงานเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษา
  • รับ-ส่งเอกสาร ใบคําร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
   และสถิติของนิสิต

หรรษา รอดเงิน

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : hansa@buu.ac.th
 • โทร : 3060
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-211 สํานักงานคณบดี
 • การบริการ :
  • ให้บริการด้านงานการเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน
  • ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบทางการเงิน

ปัทมา วชิรพันธุ์

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : pattamawa@buu.ac.th
 • โทร : 3060
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-211 สํานักงานคณบดี
 • การบริการ :
  • ให้บริการด้านงานการเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน
  • ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบทางการเงิน

ศิริจันทร์ แซ่ลี้

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
 • อีเมล : sirijan@buu.ac.th
 • โทร : 3061
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-211 สํานักงานคณบดี
 • การบริการ :
  • ให้บริการจัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ยืม/คืน ครุภัณฑ์

เปรมปรีดา สลับสี

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • อีเมล : prempreeda@buu.ac.th
 • โทร : 3061
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-211 สํานักงานคณบดี
 • การบริการ :
  • เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก
  • ประกันคุณภาพการศึกษา
  • งานบุคคล

สุธาทิพย์ ทรัพย์ประเสริฐ

 • ตำแหน่ง : แม่บ้าน
 • อีเมล :
 • โทร : 3096
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-210 สํานักงานคณบดี
 • การบริการ :
  • ให้บริการด้านเอกสารสิ่งพิมพ์และดูแลห้องเรียน