บุคลากร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.พิเชษ วะยะลุน (ประธานหลักสูตร)

ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน

อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล

อาจารย์ภูสิต กุลเกษม

อาจารย์จรรยา อ้นปันส์

ผศ.ดร. กฤษณะ ชินสาร

อาจารย์วรวิทย์ วีระพันธุ์

ผศ.ดร. จักริน สุขสวัสดิ์ชน

ผศ.ดร. สุนิสา ริมเจริญ

ผศ.ดร. สุวรรณา รัศมีขวัญ

อาจารย์สุภาวดี ศรีคำดี

ผศ.ดร. อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน (ประธานหลักสูตร)

อาจารย์ จอห์น เกตวูต แฮม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน (ประธานหลักสูตร)

อาจารย์สุภาวดี ศรีคำดี

อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา

อาจารย์นที ประสานพานิช

ดร. คนึงนิจ กุโบลา

อาจารย์จรรยา อ้นปันส์

อาจารย์ประวิทย์ บุญมี

อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์

ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ

อาจารย์เอกภพ บุญเพ็ง

ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล

อาจารย์วรวิทย์ วีระพันธุ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนา (ประธานหลักสูตร)

อาจารย์พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์

ดร.ณัฐพร ภักดี

อาจารย์วันทนา ศรีสมบูรณ์

อาจารย์ประวิทย์ บุญมี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร. อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน (ประธานหลักสูตร)

ผศ.ดร. สุวรรณา รัศมีขวัญ

ผศ.ดร. กฤษณะ ชินสาร

ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน

ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล

ผศ.ดร. จักริน สุขสวัสดิ์ชน

ผศ.ดร. สุนิสา ริมเจริญ

ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน (ประธานหลักสูตร)

หรรษา รอดเงิน

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : hansa@buu.ac.th
 • โทร : 3060
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-211 สํานักงานคณบดี
 • การบริการ :
  • ให้บริการด้านงานการเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน
  • ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบทางการเงิน

นิตยา ติรพงษ์พัฒน์

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • อีเมล : nittayat@buu.ac.th
 • โทร : 3061
 • ห้องทำงาน : สํานักงานคณบดี ห้อง IF-211
 • การบริการ :
  • งานสารบรรณ
  • งานบริการวิชาการ

อรอนงค์ ร้อยทา

 • ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
 • อีเมล : onanongr@buu.ac.th
 • โทร : 3061
 • ห้องทำงาน : สํานักงานคณบดี ห้อง IF-211
 • การบริการ :
  • นโยบายและแผนงาน
  • งานประชาสัมพันธ์

เกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์ทอง

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • อีเมล : isdat@buu.ac.th
 • โทร : 5331
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-210 สํานักงานการศึกษา
 • การบริการ :
  • ให้บริการเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายภายในคณะฯ
  • ให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์

สิทธิพงษ์ ฉิมไทย

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • อีเมล : sithipong@buu.ac.th
 • โทร : 5332
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-210 สํานักงานการศึกษา
 • การบริการ :
  • ให้บริการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • ให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

สิทธิชัย สมพันธุ์

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • อีเมล : banksompun@gmail.com
 • โทร : 2700 ต่อ 404
 • ห้องทำงาน : ห้อง 8R08 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • การบริการ :
  • พัฒนาโปรแกรม
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

มาโนชญ์ ใจกว้าง

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • อีเมล :
 • โทร : 2700 ต่อ 404
 • ห้องทำงาน : ห้อง 8R08 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • การบริการ :
  • พัฒนาโปรแกรม
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กุลชลี รัตนคร

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 • อีเมล : koycomix@gmail.com
 • โทร : 3096
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-210 สํานักงานการศึกษา
 • การบริการ :
  • ให้บริการ รับ-ส่งเอกสาร และใบคําร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและสถิติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีลงนาม
  • ประสานงานเกี่ยวกับตารางเรียนตารางสอบของคณะ

กรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 • อีเมล : kornsahanan@buu.ac.th
 • โทร : 3096
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-210 สํานักงานการศึกษา
 • การบริการ :
  • ให้บริการด้านกิจการนิสิตของคณะวิทยาการสารสนเทศ
  • รับ-ส่งเอกสาร และใบคําร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและสถิติของนิสิตระดับปริญญาตรีให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีลงนาม
  • จองใช้ห้องเรียนของคณะ

กมลวรรณ แสงระวี

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 • อีเมล : kamonwans@buu.ac.th
 • โทร : 3096
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-210 สํานักงานการศึกษา
 • การบริการ :
  • ประสานงานเกี่ยวกับจัดการเรียนการสอน/สอบ ของคณะ
  • ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
  • ประสานงานเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษา
  • รับ-ส่งเอกสาร ใบคําร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
   และสถิติของนิสิต

ปัทมา วชิรพันธุ์

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : pattamawa@buu.ac.th
 • โทร : 3060
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-211 สํานักงานคณบดี
 • การบริการ :
  • ให้บริการด้านงานการเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน
  • ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบทางการเงิน

ศิริจันทร์ แซ่ลี้

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
 • อีเมล : sirijan@buu.ac.th
 • โทร : 3061
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-211 สํานักงานคณบดี
 • การบริการ :
  • ให้บริการจัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ยืม/คืน ครุภัณฑ์

เปรมปรีดา สลับสี

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • อีเมล : prempreeda@buu.ac.th
 • โทร : 3061
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-211 สํานักงานคณบดี
 • การบริการ :
  • เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก
  • ประกันคุณภาพการศึกษา
  • งานบุคคล

สุธาทิพย์ ทรัพย์ประเสริฐ

 • ตำแหน่ง : แม่บ้าน
 • อีเมล :
 • โทร : 3096
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-210 สํานักงานการศึกษา
 • การบริการ :
  • ให้บริการด้านเอกสารสิ่งพิมพ์และดูแลห้องเรียน

นายอำนาจ บุญนามน

 • ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานช่าง
 • อีเมล : aumnajb@buu.ac.th
 • โทร : 5332
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-210 สํานักงานการศึกษา
 • การบริการ :
  • ให้บริการงานซ่อมบำรุงอาคาร
  • งานประปา
  • งานไฟฟ้า
  • ระบบเครื่องปรับอากาศ
  • งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์