หลักสูตร

คณะวิทยาการสารสนเทศ เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีหลักสูตรดังนี้

ปริญญาตรี

  1. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
  2. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ปริญญาโท

  1. หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ (หลักสูตรเก่า)
  2. หลักสูตรวิทยาการข้อมูล

ปริญญาเอก

  1. หลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ (หลักสูตรเก่า)
  2. หลักสูตรวิทยาการข้อมูล

ทั้งนี้ ข้อแตกต่างของหลักสูตรในระดับปริญญาตรีนั้น คือ

  • สาขาวิทยากรคอมพิวเตอร์ เน้นการพัฒนาอัลกอริธึมและการใช้อัลกอริธึมในการเขียนโปรแกรม จะมีการเขียนโปรแกรมในระดับสูงและการเข้าใจกระบวนการทางคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ พัฒนาอัลกอริธึม เป็นต้น
  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการเขียนโปรแกรมเชิงประยุกต์และงานสนับสนุนองค์กร จะมีการเรียนการเขียนโปรแกรมและระบบสารสนเทศ รวมถึงการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายในองค์กร เช่น เครือข่ายล่ม เครื่องแม่ข่ายทำงานไม่ได้ การป้องกันการโจมตี เป็นต้น เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเป็นโปรแกรมเมอร์ หรือเป็น IT Support ในบริษัทหรือองค์กร
  • สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เน้นกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่มีขั้นตอนซับซ้อน เช่น ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร เป็นต้น เหมาะสำหรับคนที่ต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ คนที่บริหารจัดการซอฟต์แวร์ หรือผู้ที่ต้องการทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพซอฟต์อวร์ เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาเล่มหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา