ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต

ระบบทะเบียนและสถิตินิสิต
 • reg.buu.ac.th
 • ใช้สำหรับดูข้อมูลข่าวสารอัพเดท ดูตารางเรียนนิสิต ดูตารางสอนอาจารย์ ดูตารางการใช้ห้อง ดูปฏิทินการศึกษา ดูหลักสูตรที่เปิดสอน ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา แนะนำการลงทะเบียน ดูระเบียบข้อบังคับ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน
ระบบอีเลิร์นนิ่ง
 • lmsnew.buu.ac.th
 • ใช้สำหรับเรียนออนไลน์ในรายวิชาที่เปิดสอนออนไลน์
ระบบสำนักหอสมุด
 • www.lib.buu.ac.th
 • ใช้สำหรับสืบค้นหนังสือ
 • สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลวิจัยและวิชาการระดับโลก
ระบบปลดหนี้สินของมหาวิทยาลัย
 • cleardebt.buu.ac.th
 • ใช้สำหรับตรวจสอบการค้างค่าใช้จ่ายกับมหาวิทยาลัย เพื่อทำการขอขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษา
ระบบอีเมล/พื้นที่เก็บข้อมูลออนไลน์
 • email.buu.ac.th
 • ใช้สำหรับรับ-ส่งอีเมลของมหาวิทยาลัย (รหัสนิสิต@go.buu.ac.th)