ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ทุนวิจัยภายในคณะ
ลำดับที่ชื่อทุนเกณฑ์การขอรับทุนใบสมัครขอรับทุน
1.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ดาวนืโหลดดาวน์โหลด
4.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5.ทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6.ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ดาวน์โหลด-
7.การสนับสนุนเงินรางวัลบทความวิจัย/วิชาการดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ลำดับที่ชื่อทุนเกณฑ์การขอรับทุนใบสมัครขอรับทุน
1.อัตราเงินรางวัลและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2.อัตราเงินรางวัลและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบุตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2559ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ชื่อแบบฟอร์มขั้นตอนแบบฟอร์ม
ขั้นตอนในการทำสัญญารับทุนวิจัย ประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศขั้นตอน
สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และอัตราในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐หลักเกณฑ์
กรอบเวลาในการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐กรอบเวลา
แนวทางในการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐แนวทาง
ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนวิจัย ประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศขั้นตอน
บันทึกข้อความเบิกทุนงวดที่ 1บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความเบิกทุนงวดที่ 2บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความเบิกทุนงวดที่ 3บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยบันทึกข้อความ
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยแบบรายงาน
บันทึกข้อความขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความขอส่งผลงานตีพิมพ์บันทึกข้อความ