ผลงานวิจัย

รางวัลนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อ - สกุลชื่อผลงานชื่อรางวัลพ.ศ.
1ดร.ดร.ดร2561
2
3
4
พ.ศ.NationalInternational
ProceedingJournalProceedingJournal
25612250
25602042
2559

ข้อมูลเพิ่มเติมจากระบบฐานข้อมูล Scopus และ ISI