การรับสมัครเข้าศึกษา

ภาพรวมเส้นทางการศึกษา ตรี-โท-เอก
รูปภาพแสดงเส้นทางการศึกษาในคณะวิทยาการสารสนเทศ
วิธีการสมัคร

 + ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร TCAS +

Image Image Image ImageImage

*รายละเอียดอยู่ในระหว่างการปรับปรุง โปรดตรวจสอบข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ*

ช่วงเวลาการรับสมัคร (รับตรง/แอดมิชชั่น)
ตาราง TCAS 2562
ประเภททุนพิเศษ/การรับสมัครพิเศษ
คณะวิทยาการสารสนเทศ รับนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการต่าง ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยช่วงเวลาสามารถศึกษาข้อมูลจาก งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (รอบ Portfolio) ซึ่งวิธีการรับเข้า มีดังนี้
  • เพชรตะวันออก
  • ความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
  • คุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย"เด็กดีศรีระยอง"
  • สอวน.
  • โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"
  • โควตาพิเศษ MOU
  • โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน)
ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยบูรพา
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่