หลักสูตรปริญญาตรี

 1. ผู้สมัครเข้าศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  • ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ ศิลปศาสตร์ - คำนวณ
  • จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAXไม่ต่ำกว่า 2.50  มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น
  • ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน 
 2. ผู้สมัครเข้าศึกษา สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
  • ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
  • จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAXไม่ต่ำกว่า 2.50 มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทนกระตือรือร้น
  • ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน และต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงเป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน)