ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

ประกาศและระเบียบคณะวิทยาการสารสนเทศ
 • มาตรรฐานภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ คณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. 2559 (051/2559)
 • มาตรการส่งเสริมการประเมินผลการเรียนของนิสิต (055/2559)
 • หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานสอนเพื่อการจ่ายค่าตอบแทนของคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. 2559 ( 038/2559)
 • หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนวิชาโครงงานและสหกิจศึกษาของคณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. 2559 (039/2559)
 • ประกาศ ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาด้านวิชาการของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • ประกาศ การให้ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานเพื่อจ่ายค่าตอบแทนของคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. 2558
 • ระเบียบปฏิบัติการดำเนินงานจัดสวัสดิการ สำหรับผุ้ปฏิบัติงานในคณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. 2555
 • หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเงินรางวัลนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. 2555
 • หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนิสิตช่วยงาน พ.ศ. 2555
 • ข้อ บังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔
 • ข้อ บังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๕
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของคณาจารย์ และผู้ทำงานวิจัย พ.ศ.๒๕๕๕
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยจรรยาบรรณและการดำเนินการทางจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้างในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๔