หน้าแรก | เกี่ยวกับสหกิจศึกษา | ปฏิทินสหกิจ | แบบฟอร์มเอกสาร | ค้นหางาน | รายงานผลการสหกิจศึกษา | ถามตอบ | FAQ | ติดต่อ || เข้าสู่ระบบ |


ประกาศ


กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา

 1. สมัครเข้าร่วมวิชาสหกิจศึกษา [ใบสมัคร]
  1.1 นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนสหกิจศึกษา จำนวน 6 หน่วยกิต ในชั้นปีที่ 4
     - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในภาคเรียนที่ 1
     - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคเรียนที่ 2
  1.2 เข้ารับการอบรมเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานวิชาสหกิจศึกษา
  1.3 ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกปฏิบัติงาน
 2. การกรอกใบสมัครงาน [ใบสมัคร]
 3. การคัดเลือกนิสิตโดยสถานประกอบการ
 4. ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตจากสถานประกอบการ
 5. ไปปฏิบัตงาน ณ สถานประกอบการ
 6. อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตสหกิจไปนิเทศงาน
 7. ไปปฏิบัตงาน ณ สถานประกอบการ
 8. นิสิตรายงานผลการปฏิบัติงาน
 9. สัมมนา/นิทรรศการ วิชาสหกิจศึกษา


  กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา
  
คุณคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่ Hit Counter