คู่มือการใช้งานเครื่องพิมพ์สำหรับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ (SavaPage) (Color Printer Update!!)

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดเตรียมเครื่องพิมพ์สำหรับบริการนิสิตของคณะฯ โดยจัดไว้บริเวณชั้น 1 ห้องสโมสรนิสิต อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ นิสิตสามารถใช้งานได้ดังนี้ (ใช้ SavaPage ซึ่งเป็น Open Source Software ในการจัดทำระบบ)

สามารถใช้งานระบบฯ ภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้น!! (รวมถึงการเชื่อมต่อผ่าน VPN)

 

สิทธิ์การพิมพ์

§  นิสิตระดับปริญญาตรีมีสิทธิ์การพิมพ์คนละ 150 บาทต่อภาคเรียน*

§  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีสิทธิ์การพิมพ์คนละ 150 บาทต่อภาคเรียน*

§  ไม่สามารถสะสมสิทธิ์ที่เหลือจากภาคเรียนก่อนหน้าได้

§  ระบบจะทำการตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานใหม่หลังจากสอบปลายภาคเรียนแล้ว 2 สัปดาห์

อัตราค่าพิมพ์เอกสาร (กระดาษ A4 One-sided)

§  ขาว – ดำ แผ่นละ 50 สตางค์**

§  สี  แผ่นละ 4 บาท**

อัตราค่าพิมพ์เอกสาร (กระดาษ A3 One-sided)

§  ขาว – ดำ แผ่นละ 1 บาท**

§  สี  แผ่นละ 8 บาท**

 

หมายเหตุ: *, ** สิทธิ์การพิมพ์และอัตราค่าพิมพ์ต่อแผ่นอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

“นิสิตต้องนำกระดาษสำหรับพิมพ์มาเอง”

 

1.     เปิดหน้าเว็บ https://print.informatics.buu.ac.th/ และลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้บัญชีผู้ใช้จากสำนักคอมพิวเตอร์

 

2.     เมื่อ Login สำเร็จจะปรากฏเมนูโดยมีรายละเอียดดังนี้ (ดูภาพด้านล่างประกอบ)

2.1.          จำนวนเงินโควตาที่สามารถใช้พิมพ์ได้ (Balance)

2.2.          อัพโหลดเอกสารเข้าไปเก็บในระบบ (รองรับไฟล์ประเภท PDF, Open Document Format, RTF, HTML, EML, PostScript, TXT, XPS*, OOXML*, MS Office*, JPEG, PNG, GIF, SVG, TIFF, BMP, PWG, URF)

2.3.          สร้างเอกสาร PDF โดยสามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้หรือส่งให้ผู้อื่นทางอีเมล์

2.4.          สั่งพิมพ์เอกสาร

2.5.          สร้าง แก้ไขหรือเลือก Letterheads

2.6.          ลบเอกสารที่เคยอัพโหลดไว้ในระบบ

2.7.          เรียงลำดับ/จัดลำดับ (หน้า) เอกสารที่อัพโหลดไว้ในระบบ

2.8.          ดูข้อมูล (Log) การใช้งานระบบ

2.9.          เรียกดูข้อมูลใหม่ (Refresh page)

2.10.     ออกจากระบบ (Logout)

2.11.     รายการ (หน้า) เอกสารที่เคยอัพโหลดไว้ในระบบ

 

3.     หากต้องการอัพโหลดเอกสารให้เลือกเมนู Upload ()

 

4.     หากต้องการสร้างเอกสาร PDF เพื่อดาวน์โหลดหรือส่งอีเมล์ให้เลือกเมนู PDF ()

 

5.     หากต้องการสั่งพิมพ์ให้เลือกเมนู Print ()

5.1. ชื่อเครื่องพิมพ์ที่มีให้บริการ (ปัจจุบันมี 3 เครื่อง)

5.2. ขนาดกระดาษ (ปัจจุบันรองรับสูงสุด A4,A3 (Color-Printer-Kyocera))

5.3. เลือกถาดที่ใส่กระดาษสำหรับสั่งพิมพ์ (Media Source, Tray1, Tray2)

5.4. เลือกพิมพ์หน้าเดียวหรือพิมพ์สองหน้าในหนึ่งแผ่น

5.5. เลือกเอกสารที่จะสั่งพิมพ์โดยดูรายละเอียดในข้อ 5.6

 

5.6. เลือกเอกสารที่จะสั่งพิมพ์ (Print job)

5.6.1. เลือกเครื่องพิมพ์ (ปัจจุบันมี 3 เครื่อง) Black&White-PRINTER1, Black&White-PRINTER2, หรือ Color-Printer-Kyocera

5.6.2. เลือกไฟล์เอกสารที่จะใช้ในการพิมพ์

5.6.3. ระบุจำนวนชุด

5.6.4. เลือก/ไม่เลือก ข้อความที่เป็น Letterhead

5.6.5. สั่งพิมพ์และปิดหน้าสั่งพิมพ์

 

 

Color Printer

6.     ต้องการสั่งพิมพ์สี (Color Print) ให้เลือกเมนู Print () (ดูภาพด้านล่างประกอบ)

6.1.          ชื่อเครื่องพิมพ์สี ที่มีให้บริการ คือ Color-Printer-Kyocera

6.2.          เลือก/ไม่เลือก พิมพ์แนวนอน (Landscape) (Default is Portrait)

6.3.          เลือกโหมดการพิมพ์ Page Scaling (None/Fit)

6.4.          เลือกถาดที่ใส่กระดาษสำหรับสั่งพิมพ์*** (Media Source, Tray1-A4, Tray2-A4, Tray-Bypass-A3)

***หากต้องการสั่งพิมพ์ A4 เลือก Tray1 หรือ Tray2

***หากต้องการสั่งพิมพ์ A3 เลือก Tray-Bypass

****อย่าลืมใส่กระดาษให้ตรงกับถาดที่เลือกสั่งพิมพ์****

6.5.          เลือกพิมพ์หน้าเดียวหรือพิมพ์สองหน้าในหนึ่งแผ่น

6.6.          เลือกโหมดพิมพ์ สี (Color) หรือ ขาว-ดำ (Grayscale) (อัตราค่าพิมพ์จะคำนวณตามโหมดที่เลือก ขาว-ดำ 0.5 บาท, สี 4 บาท (A4))

6.7.          เลือกความละเอียดในการพิมพ์ (Resolution)

6.8.          เลือกโหมดพิมพ์หมุนกลับ 180 องศา (Rotate by 180 degrees (On/Off))

6.9.          เลือกจำนวนหน้าที่จะพิมพ์ใน 1 หน้ากระดาษ (Pages per side)

6.10.     เลือกเอกสารที่จะสั่งพิมพ์โดยดูรายละเอียดในข้อ 6.116.11.     เลือกเอกสารที่จะสั่งพิมพ์ (Print job) (ดูภาพด้านล่างประกอบ)

6.11.1.    เลือกเครื่องพิมพ์ Color-Printer-Kyocera

6.11.2.    เลือกไฟล์เอกสารที่จะใช้ในการพิมพ์

6.11.3.    ระบุจำนวนชุด

6.11.4.    เลือก/ไม่เลือก ข้อความที่เป็น Letterhead

6.11.5.    สั่งพิมพ์และปิดหน้าสั่งพิมพ์