Assistant Professor, Dr. Komate Amphawan

Assistant Professor, Dr. Komate Amphawan

Assistant Professor, Dr. Komate Amphawan

 • Data mining (Association Rules)
 • Knowledge Discovery
 • Text Mining
 • Web Mining
 • Natural Language Processing

ผลงานวิจัย :


หัวหน้าโครงการ

 • 2567 การพัฒนาระบบวิเคราะห์เกณฑ์การรับเข้าเรียนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยไทย แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 60,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2565 ระบบการแนะนำสถานที่ภายใต้การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 186,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2564 ระบบการแนะนำสถานที่ภายใต้การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 186,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2563 การพัฒนาระบบสร้างรายงานข้อมูลสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 50,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2563 การวิเคราะห์และสรุปความรับผิดชอบและข้อกำหนดจากประกาศงานทางด้านไอที แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 132,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2563 ระบบแนะนำสถานที่ภายใต้การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 186,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2562 การพัฒนาโมเดลสำหรับวิเคราะห์และเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาของรายวิชาหนึ่ง ๆ ที่รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อทราบถึงความแตกต่างและเพื่อปรับปรุงเนื้อหาของคำอธิบายรายวิชานั้น ๆ : กรณีศึกษารายวิชาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 90,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2561 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจากการวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อสินค้า แหล่งทุน เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณ 827,800 คณะวิทยาการสารสนเทศ – มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2561 ระบบแนะนำหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการอ่านและการศึกษาด้วยตนเอง แหล่งทุน เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณ 1,900,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ – มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2560 การค้นหาเซตรายการที่น่าสนใจภายใต้การพิจารณาความสำคัญของแต่ละรายการ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 180,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2560 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจากการวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อสินค้า แหล่งทุน เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณ 249,700 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2559 การค้นหารูปแบบที่มีค่าคุณประโยชน์สูงที่ปรากฏอย่างสม่ำเสมอเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค แหล่งทุน เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณ 316,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2558 การค้นหาช่วงเวลาที่น่าสนใจของการปรากฏและไม่ปรากฎขึ้นของรูปแบบ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 600,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2558 การค้นหารูปแบบที่มีค่าคุณประโยชน์สูงที่ปรากฏอย่างสม่ำเสมอเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค แหล่งทุน เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณ 369,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2557 การเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์สำหรับการค้นหารูปแบบที่ปรากฏบ่อยสุดเคอันดับแรกและปรากฏอย่างสม่ำเสมอ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 100,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2556 การสร้างพจนานุกรมสำหรับการจำแนกคำประสมและการค้นหาคำ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 100,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2555 การค้นหารูปแบบที่เกิดขึ้นบ่อยและสม่ำเสมอเคอันดับแรกจากฐานข้อมูลรายการ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 250,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

ผู้ร่วมวิจัย

 • 2567 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงินและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ: กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง แหล่งทุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) งบประมาณ 1,477,000 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2563 การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลสุขภาวะของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 50,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2563 ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของนิสิตช่วยปฏิบัติงานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 40,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2563 โปรแกรมประยุกต์สำหรับการยืนทำงานเพื่อความปลอดภัย แหล่งทุน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) งบประมาณ 299,750 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2559 ขั้นตอนวิธีสำหรับการพยากรณ์ผลผลิตอ้อยเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานอุสาหกรรม แหล่งทุน เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณ 473,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2559 ระบบการรับส่งข้อความและรูปภาพที่เป็นความลับด้วยโทรศัพท์มือถือสำหรับหน่วยงานที่ต้องการความมั่นคงของข้อมูล แหล่งทุน เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณ 766,700 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2558 การจำแนกเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้การตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มความปลอดภัยในอาคาร แหล่งทุน เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณ 900,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ :


ระดับนานาชาติ

 • Darapisut, S., Amphawan, K., Leelathakul, N., Rimcharoen, S. (2023). A Hybrid POI Recommendation System Combining Link Analysis and Collaborative Filtering Based on Various Visiting Behaviors. ISPRS International Journal of Geo-Information, 12, 1-28.
 • Darapisut, S., Amphawan, K., Leelathakul, N., Rimcharoen, S. (2022). N-Most Interesting Location-based Recommender System. ECTI Transactions on computer and Information Technology, 16, 84-99.
 • Amphawan, K. (2016). Mining high utility itemsets with regular occurrence. Journal of ICT Research and Applications, 10, 153-176.
 • Amphawan, K. (2015). Mining top-k regular episodes from sensor streams. Procedia Computer Science, 2015, 76-85.
 • Amphawan, K. (2015). Mining top-k frequent-regular closed patterns. Expert Systems with Applications, 42, 7882-7894.
 • Amphawan, K. (2012). Mining top-k regular-frequent itemsets using database partitioning and support estimation. Expert Systems with Applications, 39, 1924-1936.
 • Amphawan, K. (2012). Erratum: Mining top-k regular-frequent itemsets using database partitioning and support estimation (Expert Systems with Applications (2011) 39:2 (1924-1936)). Expert Systems with Applications, 39, .

ระดับชาติ

 • พิจิตรา ปฏิพัตร, ปวีณา มีประดิษฐ์, ทิพรัตน์ นาคมอญ, โกเมศ อัมพวั. (2566). การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพโปรแกรมประยุกต์สำหรับการยืนทำงานเพื่อความปลอดภัย. วารสารการยศาสตร์ไทย, 6, 71-81.
  บทความตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับนานาชาติ
 • Darapisut, S., Leelathakul, N., Rimcharoen, S., Amphawan, K. (2020). NILR: N-Most Interesting Location-based Recommender System. In The 9th International Conference on Smart Media and Applications (SMA 2020) (pp.-)
 • Chaisoongnoen, B., Amphawan, K. (2020). An improvement of supplementary book suggestion system. In The 9th International Conference on Smart Media and Applications (SMA 2020) (pp.-)
 • Kamlangpuech, P., Amphawan, K. (2020). A new system for analyzing contents of Computer Science courses. In THE 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCE INFORMATICS: CONCEPTS, THEORY AND APPLICATIONS (pp.-)
 • Mesama, T., Amphawan, K. (2018). Mining Top-K Frequent-regular Itemsets from Data Streams Based on Sliding Window Technique. In The International Conference on Advanced Informatics: Concepts, Theory And Application (pp.1-7)
 • Tagmatcha, B., Amphawan, K. (2018). Mining Top-K Frequent-regular Itemsets from Incremental Transactional Database. In The International Conference on Advanced Informatics: Concepts, Theory And Application (pp.1-7)
 • Amphawan, K. (2018). Mining regular itemsets with interesting changes on regularity of occurrence. In The International Conference on Digital Arts, Media and Technology (pp.1-6)
 • Chaisoongnoen, B., Bunpeng, A., Amphawan, K. (2018). Supplementary book suggestion for computer science courses. In The International Conference on Advanced Informatics: Concepts, Theory And Application (pp.1-7)
 • Amphawan, K. (2018). Efficient weighted-frequent-regular itemsets mining using interval word segments structure. In the International Conference on Knowledge and Smart Technologies (pp.1-9)
 • Eisariyodom, S., Amphawan, K. (2017). Discovering interesting itemsets based on change in regularity of occurrence. In The International Conference on Knowledge and Smart Technology: Crunching Information of Everything (pp.138-143)
 • Klangwisan, K., Amphawan, K. (2017). Mining weighted-frequent-regular itemsets from transactional database. In The International Conference on Knowledge and Smart Technology (pp.66-71)
 • Laoviboon, S., Amphawan, K. (2017). Mining high-utility itemsets with irregular occurrence. In The International Conference on Knowledge and Smart Technology (pp.89-94)
 • Amphawan, K., Sittichaitaweekul, P. (2015). Mining top-k frequent-regular patterns based on use-given length constraints. In The International Annual Symposium on Computational Science and
 • Engineering (pp.1-6)
  Amphawan, K. (2015). Pushing regularity constraint on high utility itemsets mining. In The International Conference on Advanced Informatics: Concepts, Theory and Applications (pp.1-6)
 • Sittichaitaweekul, P., Amphawan, K. (2014). Enhancing quality of results on Top-k Frequent-Regular Pattern Mining. In The International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (pp.1-6)
 • Amphawan, K. (2014). Mining N-most Interesting Multi-level Frequent Itemsets without Support Threshold. In The International Conference on Artificial Intelligence and Symbolic Computation (pp.125-134)
 • Amphawan, K., Surarerks, A. (2013). An efficient method for constructing dictionary base on decompounding. In The International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (pp.1-6)
 • Amphawan, K. (2013). Mining top-k frequent-regular patterns based on user-given trade-off between frequency and regularity. In The International Conference on Advances in Information Technology (pp.1-12)
 • Amphawan, K. (2013). An efficient Suffix-Sharing Trie Structure for Dictionary Lookup. In The Asia International Conference on Mathematical Modelling and Computer Simulation (pp.179-184)
 • Amphawan, K. (2010). Mining periodic-frequent itemsets with approximate periodicity using interval transaction-ids list tree. In 3rd International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, WKDD 2010 (pp.245-248)
 • Amphawan, K. (2005). An approach of frequent item tree for association generation. In Proceedings of the 9th IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, ASC 2005 (pp.382-387)
 • วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วศ.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา