สหกิจศึกษา

รายละเอียด

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่

เกี่ยวกับสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา(Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัตงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นิสิตระดับชันปี ที่ 4 ไปปฏิบัตงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในฐานะเป็นพนักงานชั่วคราว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และจะได้รับหน่วยกิต 6 หน่วยกิต ในระบบการศึกษา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นิสิต
 2. เปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
 3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย
 4. ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย กับสถานประกอบการ

ลักษณะของงานสหกิจศึกษา

 1. นิสิตปฏิบัติงานในสถานประกอบการเปรียบเสมือนลูกจ้างชั่วคราว
 2. มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนตรงตามสาขาวิชาที่นิสิตเรียน
 3. มีพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ดูแลสอนงานนิสิต
 4. ปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full time) ตามระเบียบที่สถานประกอบกําหนด และต้องปฏิบติตามระเบียบปริหารงานบุคคลของสถานประกอบการโดยเคร่งครัด
 5. ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน)
 6. นิสิตต้องทํารายงานวิชาการ 1 เล่ม ในหัวข้อและเนื้อหาที่สถานประกอบการกําหนดให้
 7. อาจมีค่าตอบแทนและสวัสดิการตามที่สถานประกอบการกําหนด ซึงอาจจะปรับไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

คุณสมบัติของนิสิตสหกิจศึกษา

 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564
 3. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559

กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา

 1. สมัครเข้าร่วมวิชาสหกิจศึกษา [ใบสมัคร]
  1.1 นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนสหกิจศึกษา จำนวน 6 หน่วยกิต ในชั้นปีที่ 4
  - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในภาคเรียนที่ 1
  - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคเรียนที่ 2
  1.2 เข้ารับการอบรมเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานวิชาสหกิจศึกษา
  1.3 ปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกปฏิบัติงาน
 2. การกรอกใบสมัครงาน [ใบสมัคร]
 3. การคัดเลือกนิสิตโดยสถานประกอบการ
 4. ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตจากสถานประกอบการ
 5. ไปปฏิบัตงาน ณ สถานประกอบการ
 6. อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตสหกิจไปนิเทศงาน
 7. ไปปฏิบัตงาน ณ สถานประกอบการ
 8. นิสิตรายงานผลการปฏิบัติงาน
 9. สัมมนา/นิทรรศการ วิชาสหกิจศึกษา