สหกิจศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารสหกิจศึกษา

 • แบบฟอร์มแบบแจ้งรายละเอียดตำแหน่งงานสหกิจศึกษา (IN-C001) .doc | .pdf 
 • แบบประเมินผลการปฏิบัตินิสิตสหกิจศึกษา (IN-C002) .doc | .pdf
  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ .pdf
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล .pdf
 • แบบประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา (IN-C003) .doc | .pdf
 • แบบตอบรับนิสิตเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา (IN-C004(PDF)/IN-C004(DOCX))
 • ใบรับรองและอนุญาตให้เผยแพร่รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (IN-C005(PDF)/IN-C005(DOCX))
รายละเอียด

เกี่ยวกับสหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา(Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัตงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นิสิตระดับชันปี ที่ 4 ไปปฏิบัตงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในฐานะเป็นพนักงานชั่วคราว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และจะได้รับหน่วยกิต 6 หน่วยกิต ในระบบการศึกษา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านอาชีพและการพัฒนาตนเองแก่นิสิต
 2. เปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
 3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย
 4. ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย กับสถานประกอบการ

ลักษณะของงานสหกิจศึกษา

 1. นิสิตปฏิบัติงานในสถานประกอบการเปรียบเสมือนลูกจ้างชั่วคราว
 2. มีหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนตรงตามสาขาวิชาที่นิสิตเรียน
 3. มีพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ดูแลสอนงานนิสิต
 4. ปฏิบัติงานเต็มเวลา (Full time) ตามระเบียบที่สถานประกอบกําหนด และต้องปฏิบติตามระเบียบปริหารงานบุคคลของสถานประกอบการโดยเคร่งครัด
 5. ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน)
 6. นิสิตต้องทํารายงานวิชาการ 1 เล่ม ในหัวข้อและเนื้อหาที่สถานประกอบการกําหนดให้
 7. อาจมีค่าตอบแทนและสวัสดิการตามที่สถานประกอบการกําหนด ซึงอาจจะปรับไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

รายงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาฉบับสมบูรณ์

ขั้นตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษา