บุคลากร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.พิเชษ วะยะลุน (ประธานหลักสูตร)

ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน

อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล

อาจารย์วรวิทย์ วีระพันธุ์

อาจารย์ภูสิต กุลเกษม

อาจารย์จรรยา อ้นปันส์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน (ประธานหลักสูตร)

อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา

ดร. คนึงนิจ กุโบลา

อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์

ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ

อาจารย์เอกภพ บุญเพ็ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ณัฐพร ภักดี (ประธานหลักสูตร)

ดร.อธิตา อ่อนเอื้อน

อาจารย์พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์

อาจารย์วันทนา ศรีสมบูรณ์

อาจารย์อภิสิทธิ์ แสงใส

อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.สุภาวดี ศรีคำดี (ประธานหลักสูตร)

อาจารย์ประวิทย์ บุญมี

อาจารย์พลวัต ช่อผูก

ผศ.ดร. กฤษณะ ชินสาร

 • ตำแหน่ง : อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • อีเมล : krisana@informatics.buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-913B/ห้องคณบดี ชั้น 2 IF-215
 • เบอร์โทร : 5369
 • ผลงานและสาขาที่สนใจ

อาจารย์ จอห์น เกตวูต แฮม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร. อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน (ประธานหลักสูตร)

ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล

ผศ.ดร. สุนิสา ริมเจริญ

ผศ.ดร. จักริน สุขสวัสดิ์ชน

หรรษา รอดเงิน

 • ตำแหน่ง : ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี /นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : hansa@buu.ac.th
 • โทร : 3060
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-211 สํานักงานคณบดี
 • การบริการ :
  • ให้บริการด้านงานการเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน
  • ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบทางการเงิน

นิตยา ติรพงษ์พัฒน์

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • อีเมล : nittayat@buu.ac.th
 • โทร : 3061
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-211 สํานักงานคณบดี
 • การบริการ :
  • งานสารบรรณ
  • งานบริการวิชาการ

อรอนงค์ ร้อยทา

 • ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • อีเมล : onanongr@buu.ac.th
 • โทร : 3061
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-211 สํานักงานคณบดี
 • การบริการ :
  • นโยบายและแผน
  • งานประชาสัมพันธ์

เกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์ทอง

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • อีเมล : isdat@buu.ac.th
 • โทร : 5331
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-210 สํานักงานการศึกษา
 • การบริการ :
  • ให้บริการเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายภายในคณะฯ
  • ให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์

สิทธิพงษ์ ฉิมไทย

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • อีเมล : sithipong@buu.ac.th
 • โทร : 5332
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-210 สํานักงานการศึกษา
 • การบริการ :
  • ให้บริการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • ให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

สิทธิชัย สมพันธุ์

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • อีเมล : banksompun@gmail.com
 • โทร : 2700 ต่อ 404
 • ห้องทำงาน : ห้อง 8R08 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • การบริการ :
  • พัฒนาโปรแกรม
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

มาโนชญ์ ใจกว้าง

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • อีเมล :
 • โทร : 2700 ต่อ 404
 • ห้องทำงาน : ห้อง 8R08 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก คณะวิทยาการสารสนเทศ
 • การบริการ :
  • พัฒนาโปรแกรม
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นายอำนาจ บุญนามน

 • ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานช่าง
 • อีเมล : aumnajb@buu.ac.th
 • โทร : 5332
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-210 สํานักงานการศึกษา
 • การบริการ :
  • ให้บริการงานซ่อมบำรุงอาคาร
  • งานประปา
  • งานไฟฟ้า
  • ระบบเครื่องปรับอากาศ
  • งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์

กุลชลี รัตนคร

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 • อีเมล : koycomix@gmail.com
 • โทร : 3096
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-210 สํานักงานการศึกษา
 • การบริการ :
  • ให้บริการ รับ-ส่งเอกสาร และใบคําร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและสถิติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีลงนาม
  • ประสานงานเกี่ยวกับตารางเรียนตารางสอบของคณะ

กรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 • อีเมล : kornsahanan@buu.ac.th
 • โทร : 3096
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-210 สํานักงานการศึกษา
 • การบริการ :
  • ให้บริการด้านกิจการนิสิตของคณะวิทยาการสารสนเทศ
  • รับ-ส่งเอกสาร และใบคําร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและสถิติของนิสิตระดับปริญญาตรีให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีลงนาม
  • จองใช้ห้องเรียนของคณะ

กมลวรรณ แสงระวี

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 • อีเมล : kamonwans@go.buu.ac.th
 • โทร : 3096
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-210 สํานักงานการศึกษา
 • การบริการ :
  • ประสานงานเกี่ยวกับจัดการเรียนการสอน/สอบ ของคณะ
  • ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป
  • ประสานงานเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษา
  • รับ-ส่งเอกสาร ใบคําร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
   และสถิติของนิสิต

ปัทมา วชิรพันธุ์

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : pattamawa@buu.ac.th
 • โทร : 3060
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-211 สํานักงานคณบดี
 • การบริการ :
  • ให้บริการด้านงานการเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน
  • ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบทางการเงิน

ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
 • อีเมล : sirijan@buu.ac.th
 • โทร : 3061
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-211 สํานักงานคณบดี
 • การบริการ :
  • ให้บริการจัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ยืม/คืน ครุภัณฑ์

เปรมปรีดา สลับสี

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • อีเมล : prempreeda@buu.ac.th
 • โทร : 3061
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-211 สํานักงานคณบดี
 • การบริการ :
  • เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก
  • ประกันคุณภาพการศึกษา
  • งานบุคคล

สุธาทิพย์ ทรัพย์ประเสริฐ

 • ตำแหน่ง : แม่บ้าน
 • อีเมล :
 • โทร : 3096
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-210 สํานักงานการศึกษา
 • การบริการ :
  • ให้บริการด้านเอกสารสิ่งพิมพ์และดูแลห้องเรียน