บุคลากร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน (ประธานหลักสูตร)

 • ชื่อ : Komate Amphawan
 • ตำแหน่ง : อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • อีเมล : komate@gmail.com
 • ห้องทำงาน : IF-908C
 • เบอร์โทร : -
 • สาขาที่สนใจ :
  • Data mining (Association Rules)
  • Knowledge Discovery
  • Text Mining
  • Web Mining
  • Natural Language Processing
 • ประวัติและผลงานวิจัย

ผศ.ดร.พิเชษ วะยะลุน

 • ชื่อ : Pichet Wayalun
 • ตำแหน่ง : อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • อีเมล : pichet.wa@go.buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-908E
 • เบอร์โทร : 5389
 • สาขาที่สนใจ :
  • Image processing
  • Medical Image Processing
  • Computer Graphics
  • Machine Learning
  • IoT
  • Embedded Systems
 • ประวัติและผลงานวิจัย

อาจารย์ภูสิต กุลเกษม

 • ชื่อ : Pusit Kulkasem
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : pusit@go.buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-908D
 • เบอร์โทร : -
 • สาขาที่สนใจ :
  • Computer Architecture and Organization
  • Parallel Computing
 • ประวัติและผลงานวิจัย

อาจารย์วรวิทย์ วีระพันธุ์

 • ชื่อ : Worawit Werapan
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : werapan@go.buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-909C
 • เบอร์โทร :
 • สาขาที่สนใจ :
  • Object Oriented Analysis and Design
  • RFID
  • Open source Application
  • Pattern Classification
  • Artificial Intelligence
  • Data Mining
  • Software Development, Testing
 • ประวัติและผลงานวิจัย

อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล

 • ชื่อ : Benchaporn Jantarakongkul
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : benchapo@go.buu.ac.th , benchaporn@informatics.buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-908A
 • เบอร์โทร : 5362
 • สาขาที่สนใจ :
  • Management Information System
  • Decision Supports System
  • Computer System
  • Digital Image Processing
  • Bioinformatics
 • ประวัติและผลงานวิจัย

ผศ.จรรยา อ้นปันส์

 • ชื่อ : Janya Onpans
 • ตำแหน่ง : อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • อีเมล : mai.janya@gmail.com
 • ห้องทำงาน : IF-908F
 • เบอร์โทร : 5365
 • สาขาที่สนใจ :
  • Digital Image Processing
  • Machine Learning
 • ประวัติและผลงานวิจัย

ดร.วรัณรัชญ์ วิริยะวิทย์

 • ชื่อ : Waranrach Viriyavit
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : waranrach.vi@go.buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-908B
 • เบอร์โทร :
 • สาขาที่สนใจ :
  • Artificial intelligence
  • Deep Learning
  • Machine learning
  • Biomedical signals processing
 • ประวัติและผลงานวิจัย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ (ประธานหลักสูตร)

 • ชื่อ : Ungsumalee Suttapakti
 • ตำแหน่ง : อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • อีเมล : ungsumalee.su@go.buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-911F
 • เบอร์โทร : 5390
 • สาขาที่สนใจ :
  • Image Processing
  • Image Decomposition
  • Machine Learning
  • Pattern Recognition
  • Signal Processing
  • Data Mining
 • ประวัติและผลงานวิจัย

ผศ.เอกภพ บุญเพ็ง

 • ชื่อ : Aekapop Bunpeng
 • ตำแหน่ง : อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • อีเมล : aekapop@buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-911B
 • เบอร์โทร : 5360
 • สาขาที่สนใจ :
  • Image Processing
  • Machine Learning
  • Data Analytics
  • System Infrastructure & Cloud
  • Software Development Process
 • ประวัติและผลงานวิจัย

อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา

 • ชื่อ : Wittawas Puntumchinda
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : wittawas@go.buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-911A
 • เบอร์โทร : 5385
 • สาขาที่สนใจ :
  • Database Technology
  • Object-Oriented Technology
  • Web Technology
 • ประวัติและผลงานวิจัย

ผศ.ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน

 • ชื่อ : Prajaks Jitngernmadan
 • ตำแหน่ง : อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • อีเมล : prajaks@buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-912D
 • เบอร์โทร :
 • สาขาที่สนใจ :
  • Human Computer Interaction
  • Accessibility
  • Usability
  • Automation
  • Internet of Things
  • UX/UI
  • AR/VR
 • ประวัติและผลงานวิจัย

อาจารย์สิทธิศักดิ์ แซ่จึง

 • ชื่อ : Sittisak Saechueng
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : sittisak.sa@buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-912A
 • เบอร์โทร :
 • สาขาที่สนใจ :
  • Machine Learning
  • Image Processing
  • Internet of Things
  • System administration
  • Cloud computing
  • Computer network
 • ประวัติและผลงานวิจัย

อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์

 • ชื่อ : Hemmarat Wachirahatthapong
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : hemmarat@go.buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-911E
 • เบอร์โทร : 5363
 • สาขาที่สนใจ :
  • Web Design
  • Linux
  • Software Testing
  • E-books
  • Data Analytics
  • System Infrastructure
  • Software Development Process
 • ประวัติและผลงานวิจัย

ดร. คนึงนิจ กุโบลา

 • ชื่อ : Kanuengnij Kubola
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : kubola@go.buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-911D
 • เบอร์โทร : 5367
 • สาขาที่สนใจ :
  • Computer Graphics
  • Image Processing
 • ประวัติและผลงานวิจัย

ดร.กามาล บาฮะ

 • ชื่อ : Kamal Baha
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : kamal.ba@informatics.buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-912F
 • เบอร์โทร :
 • สาขาที่สนใจ :
  • Computer-assisted Language Learning
  • Educational Technology
  • Morphological Analysis
  • Natural Language Processing
  • System Development Methodology
 • ประวัติและผลงานวิจัย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ (ประธานหลักสูตร)

 • ชื่อ : Peerasak Pianprasit
 • ตำแหน่ง : อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • อีเมล : peerasak@buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-910B
 • เบอร์โทร : 5372
 • สาขาที่สนใจ :
  • Software Process
  • Software Process Improvement
  • Software Testing
  • Agile Methodology
  • Application Development on Mobile Device
 • ประวัติและผลงานวิจัย

ดร.อธิตา อ่อนเอื้อน

 • ชื่อ : Athita On-uean
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : athitha@go.buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-910F
 • เบอร์โทร : 5361
 • สาขาที่สนใจ :
  • Web Design
  • Linux
  • Software Testing
  • Software Developement Model
  • E-books
 • ประวัติและผลงานวิจัย

ดร.ณัฐพร ภักดี

 • ชื่อ : Nuttaporn Phakdee
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : nuttaporn@go.buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-910D
 • เบอร์โทร : 5387
 • สาขาที่สนใจ :
  • Web Design
  • Linux
  • Software Testing
  • Software Development Model
  • E-books
 • ประวัติและผลงานวิจัย

อาจารย์จิรายุส อาบกิ่ง

 • ชื่อ : Jirayus Arbking
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : jirayu.ar@go.buu.ac.th, jirayus@informatics.buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-910E
 • เบอร์โทร :
 • สาขาที่สนใจ :
  • Web & Mobile Application Development
  • System Infrastructure & Cloud
  • DevOps
  • Cyber Security
 • ประวัติและผลงานวิจัย

ผศ.วันทนา ศรีสมบูรณ์

 • ชื่อ : Wantana Sisomboon
 • ตำแหน่ง : อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • อีเมล : wantanasi@go.buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-910C
 • เบอร์โทร : 5382
 • สาขาที่สนใจ :
  • Software Testing and Quality Assurance
  • Software Process and Software Process Improvement
  • Agile Methodology (Scrum, TDD and ATDD)
  • Application Development on Mobile Device
 • ประวัติและผลงานวิจัย

อาจารย์อภิสิทธิ์ แสงใส

 • ชื่อ : Apisit Saengsai
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : apisit.sa@buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-910A
 • เบอร์โทร :
 • สาขาที่สนใจ :
  • Software Requirements Engineering and Documentation
  • Software Processes and Process Improvements
  • Enterprise Architecture
  • Data Privacy and Governance
 • ประวัติและผลงานวิจัย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีคำดี (ประธานหลักสูตร)

 • ชื่อ : Supawadee Srikamdee
 • ตำแหน่ง : อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • อีเมล : srikamdee@buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-911C
 • เบอร์โทร : 5378
 • สาขาที่สนใจ :
  • Evolutionary Computing
  • Artificial Intelligence
  • Machine Learning
  • Bioinformatics
 • ประวัติและผลงานวิจัย

อาจารย์ประวิทย์ บุญมี

 • ชื่อ : Prawit Boonmee
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : prawit@buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-912C
 • เบอร์โทร : 5375
 • สาขาที่สนใจ :
  • Bioinformatics
  • Natural Language Processing
  • Artificial Intelligence
  • Data Mining
 • ประวัติและผลงานวิจัย

รศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร

 • ชื่อ : Krisana Chinnasarn
 • ตำแหน่ง : อาจารย์/รองศาสตราจารย์
 • อีเมล : krisana@informatics.buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-913B/ห้องคณบดี ชั้น 2 IF-215
 • เบอร์โทร : 5369
 • สาขาที่สนใจ :
  • Data Structure and Algorithms Design
  • Computer Graphics
  • Digital Image Progressing
  • Neural Network
  • Natural Language Processing
  • Machine Learning
 • ประวัติและผลงานวิจัย

ดร.วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ

 • ชื่อ : Watcharaphong Yookwan
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : wyookwan@informatics.buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-909E / KST Lab IF-8R04
 • เบอร์โทร :
 • สาขาที่สนใจ :
  • Computer Visions
  • Computational Geometry
  • Image Processing
  • Artificial Intelligent
  • Wireless Visual Sensor Network
 • ประวัติและผลงานวิจัย

ดร.พลวัต ช่อผูก

 • ชื่อ : Ponlawat Chophuk
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : ponlawat.ch@buu.ac.th, ponlawat.ch@go.buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-913F
 • เบอร์โทร :
 • สาขาที่สนใจ :
  • Digital Image Progressing
  • Machine Learning
  • Electronic circuit design
  • Internet of things (IoT)
 • ประวัติและผลงานวิจัย

อาจารย์ จอห์น เกตวูต แฮม

 • ชื่อ : John Gatewood Ham
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : john@buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-909A
 • เบอร์โทร : 5366
 • สาขาที่สนใจ :
  • Compilers
  • Linux Operating System
 • ประวัติและผลงานวิจัย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ผศ.ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน (ประธานหลักสูตร)

 • ชื่อ : Ureerat Suksawatchon
 • ตำแหน่ง : อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • อีเมล : ureerat@go.buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-913E
 • เบอร์โทร : 5381
 • สาขาที่สนใจ :
  • Classification & Clustering
  • Data Analytics
  • Pattern Recognition
  • Recommendation System
 • ประวัติและผลงานวิจัย

ผศ.ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน

 • ชื่อ : Jakkarin Suksawatchon
 • ตำแหน่ง : อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • อีเมล : jakkarin@go.buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-913F
 • เบอร์โทร : 5364
 • สาขาที่สนใจ :
  • Web & Mobile Application Development
  • Recommendation System
  • Data Analytics
  • Pattern Recognition
  • Machine Learning
 • ประวัติและผลงานวิจัย

รศ.ดร.สุนิสา ริมเจริญ

 • ชื่อ : Sunisa Rimcharoen
 • ตำแหน่ง : อาจารย์/รองศาสตราจารย์
 • อีเมล : rsunisa@buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-913D
 • เบอร์โทร : 5377
 • สาขาที่สนใจ :
  • Artificial Intelligence
  • Data Structure and Algorithms Design
  • Evolutionary Computing
  • Information Retrieval
 • ประวัติและผลงานวิจัย

รศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล

 • ชื่อ : Nutthanon Leelathakul
 • ตำแหน่ง : อาจารย์/รองศาสตราจารย์
 • อีเมล : nutthanon@buu.ac.th
 • ห้องทำงาน : IF-912B
 • เบอร์โทร : 5371
 • สาขาที่สนใจ :
  • Computer Network Architecture
  • Mobile Application
  • Sensor Networks
  • Smart VoIP System
  • Data Mining (on Network Data)
  • Information Extraction (on Document Data)
 • ประวัติและผลงานวิจัย
กลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อการแข่งขันได้

กุลชลี รัตนคร

 • Name : Khulchalee Rattanakorn
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 • อีเมล : khulchalee@informatics.buu.ac.th
 • โทร : 3096
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-210 สํานักงานการศึกษา
 • การบริการ :
  • ประสานงานวิชาการหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
  • ประสานงานวิชาการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
  • ประสานงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการสอบ
  • งานสารบรรณวิชาการ

กรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธุ์

 • Name : Kornsahanan Torpongpan
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 • อีเมล : kornsahanan@buu.ac.th
 • โทร : 3096
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-210 สํานักงานการศึกษา
 • การบริการ :
  • ประสานงานวิชาการหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล
  • ประสานงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการสอบ
  • งานกิจการนิสิต

กมลวรรณ แสงระวี

 • Name : Kamonwan Sangrawee
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 • อีเมล : kamonwans@go.buu.ac.th
 • โทร : 3096
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-210 สํานักงานการศึกษา
 • การบริการ :
  • ประสานงานวิชาการหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ประสานงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการสอบ
  • งานสหกิจศึกษา
  • งานรับเข้านิสิต
กลุ่มงานสนับสนุนการบริหารงานและการบริการวิชาการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

นิตยา ติรพงษ์พัฒน์

 • Name : Nittaya Tiraphongphat
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
 • อีเมล : nittayat@informatics.buu.ac.th
 • โทร : 3061
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-211 สํานักงานคณบดี
 • การบริการ :
  • งานสารบรรณ
  • งานบริการวิชาการ
  • งานเลขานุการ
  • เขตอุตสาหกรรมฯ

เปรมปรีดา สลับสี

 • Name : Prempreeda Salubsee
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
 • อีเมล : prempreeda@informatics.buu.ac.th
 • โทร : 3061
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-211 สํานักงานคณบดี
 • การบริการ :
  • งานบุคคล
  • งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน

อรอนงค์ ร้อยทา

 • Name : Onanong Roitha
 • ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • อีเมล : onanong@informatics.buu.ac.th
 • โทร : 3061
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-211 สํานักงานคณบดี
 • การบริการ :
  •  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  • งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานสนับสนุนการบริหารสินทรัพย์เน้นหลักประสิทธิผลและความคุ้มค่า

หรรษา รอดเงิน

 • Name : Hansa Rodngern
 • ตำแหน่ง : ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี /นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 • อีเมล : hansa@buu.ac.th
 • โทร : 3060
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-211 สํานักงานคณบดี
 • การบริการ :
  • ให้บริการด้านงานการเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน
  • ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบทางการเงิน

ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

 • Name : Sirijan Chamnanchang
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 • อีเมล : sirijan@informatics.buu.ac.th
 • โทร : 3061
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-211 สํานักงานคณบดี
 • การบริการ :
  • ให้บริการจัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ยืม/คืน ครุภัณฑ์

ปัทมา วชิรพันธุ์

 • Name : Pattama Wachiraphan
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 • อีเมล : pattamawa@buu.ac.th
 • โทร : 3060
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-211 สํานักงานคณบดี
 • การบริการ :
  • ให้บริการด้านงานการเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน
  • ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบทางการเงิน
  • งานวิจัย
กลุ่มงานสนับสนุนการบริหารระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างระบบปฏิบัติการรองรับการเรียนการสอน และการดำเนินงาน

เกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์ทอง

 • Name : Kriengsak Panphotong
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • อีเมล : isdat@informatics.buu.ac.th
 • โทร : 5331
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-210 สํานักงานการศึกษา
 • การบริการ :
  • ให้บริการเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายภายในคณะฯ
  • ให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์

สิทธิพงษ์ ฉิมไทย

 • Name : Sithipong Chimthai
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • อีเมล : sithipong@informatics.buu.ac.th
 • โทร : 5332
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-210 สํานักงานการศึกษา
 • การบริการ :
  • ให้บริการการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  • ให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

อำนาจ บุญนามน

 • Name : Aumnaj Boonnamon
 • ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานช่าง
 • อีเมล : aumnajb@informatics.buu.ac.th
 • โทร : 5332
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-210 สํานักงานการศึกษา
 • การบริการ :
  • ให้บริการงานซ่อมบำรุงอาคาร
  • งานประปา
  • งานไฟฟ้า
  • ระบบเครื่องปรับอากาศ
  • งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์

วันเพ็ญ ติดไชย

 • Name : Wanpen Tidchai
 • ตำแหน่ง : คนงาน
 • อีเมล : wanpen.ti@buu.ac.th
 • โทร : 3096
 • ห้องทำงาน : ห้อง IF-210 สํานักงานการศึกษา
 • การบริการ :
  • ให้บริการด้านเอกสารสิ่งพิมพ์และดูแลห้องเรียน
  • ให้บริการด้านความสะอาดอาคาร