แผนยุทธศาสตร์ของคณะ

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2562-2566

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2554-2558 (ฉบับปรับปรุง)

แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)