คณะกรรมการบริหารคณะ

ประธานกรรมการ

รศ.ดร. กฤษณะ ชินสาร

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

กรรมการ

อาจารย์ภูสิต กุลเกษม

รองคณบดี

อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล

รองคณบดี

ดร.อธิตา อ่อนเอื้อน

รองคณบดี

ผศ.ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน

รองคณบดี

กรรมการ

ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน

ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล

ผศ.พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์

ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ผศ.ดร. สุภาวดี  ศรีคำดี

ประธานสาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ

ผศ.ดร. อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน

ประธานสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

เลขานุการ

นางสาวหรรษา รอดเงิน

 ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวเปรมปรีดา สลับสี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน