คณะกรรมการบริหารคณะ

ประธานกรรมการ

อาจารย์ภูสิต กุลเกษม

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

กรรมการ

อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล

รองคณบดี

ดร.อธิตา อ่อนเอื้อน

รองคณบดี

ดร.ณัฐพร ภักดี

รองคณบดี

ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน

รองคณบดี

กรรมการ

อาจารย์วรวิทย์ วีระพันธุ์

ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล

ผศ.พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์

ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ดร.พลวัต  ช่อผูก

ประธานสาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ

รศ.ดร.สุนิสา ริมเจริญ

ประธานสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวหรรษา รอดเงิน

 ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน