คณะกรรมการบริหารคณะ

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร. กฤษณะ ชินสาร

คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

กรรมการ

อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล

รองคณบดี

อาจารย์ภูสิต กุลเกษม

รองคณบดี

ดร.อธิตา อ่อนเอื้อน

รองคณบดี

กรรมการ

ดร.พิเชษ วะยะลุน

ประธานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.ณัฐพร ภักดี

ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ผศ.ดร. สุภาวดี  ศรีคำดี

ประธานสาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ

ผศ.ดร. อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน

ประธานสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

เลขานุการ

นางสาวหรรษา รอดเงิน

 ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวเปรมปรีดา สลับสี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน