แนะนำคณะ/สื่อมัลติมีเดีย

          คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2536 ทำหน้าที่ให้การศึกษาพัฒนา ค้นคว้า วิจัย และ ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้เริ่มเปิดสอนระดับมหาบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และในปี พ.ศ. 2550 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดรับสมัครนิสิตในระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปริญญาเอกร่วมสถาบัน: หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการกระจายแหล่งการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสู่ภาคตะวันออก เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้ทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งมหาวิทยาลัย รายวิชาบริการเฉพาะสำหรับนิสิตในบางสาขาวิชาที่ต้องการความรู้พื้นฐานด้านการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาด้าน และรายวิชาเอกของหลักสูตรในความรับผิดชอบของคณะฯ ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี ปีที่เปิดหลักสูตร หลักสูตรปีปัจจุบัน สถานะ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2559 เปิดสอน
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2541 ปิดหลักสูตรแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2554 x
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พ.ศ. 2541 ตัดโอนหลักสูตรนี้ให้แก่วิทยาเขตสระแก้วในปี พ.ศ. 2549 x
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2559 เปิดสอน
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2559 เปิดสอน
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 เปิดสอน

 

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีที่เปิดหลักสูตร หลักสูตรปีปัจจุบัน สถานะ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2547 ปิดหลักสูตรแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2558 x
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ปิดหลักสูตรแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2558 x
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2554 ปิดหลักสูตรแล้ว เมื่อ พ.ศ. 2558 x
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. 2558 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 เปิดสอน (ไม่รับนิสิตใหม่)
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล พ.ศ. 2562 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 เปิดสอน

 

ปัจจุบันคณะวิทยาการสารสนเทศ ได้เปิดการสอนทั้งหมด 6 หลักสูตร มีนิสิตทั้ง 3 ระดับการศึกษา  คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ประมาณ 1,500 คน และมีการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาบริการ ( ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ ) อีกปีละประมาณ 10,000 คน