ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

ประกาศและระเบียบคณะวิทยาการสารสนเทศ
ประกาศและระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ข้อบังคับ
แนวปฏิบัติ